Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

7.553

Primær drift
Na.
Årets resultat

7.390

Aktiver

52.842

Kortfristede aktiver

52.842

Egenkapital

4.799

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

110 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
01.03.2021
2018
04.01.2020
2017
12.11.2018
2016
05.11.2017
Nettoomsætning97.827424.589
Bruttoresultat7.553-3.1628.551030.0390
Resultat af primær drift008.551-9.5340-37.347
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger00000-11.937
Andre finansielle omkostninger-163-83-38000
Resultat før skat7.390-3.2458.513-9.53411.959-49.284
Resultat7.390-3.2458.513-17.53019.955-49.284
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
01.03.2021
2018
04.01.2020
2017
12.11.2018
2016
05.11.2017
Kortfristede varebeholdninger00005.0598.211
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.559013.49310.63036.88329.608
Likvider10.28330.65124.6451.4858.89425.900
Kortfristede aktiver52.84230.65138.13812.11550.83663.719
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver52.84230.65138.13812.11550.83663.719
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
01.03.2021
2018
04.01.2020
2017
12.11.2018
2016
05.11.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital4.799-41.591-38.346-46.859-29.329-49.283
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser01.29523.9704.62012.57232.916
Kortfristede forpligtelser48.04372.24276.48458.97480.165113.002
Gældsforpligtelser48.04372.24276.48458.97480.165113.002
Forpligtelser48.04372.24276.48458.97480.165113.002
Passiver52.84230.65138.13812.11550.83663.719
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
01.03.2021
2018
04.01.2020
2017
12.11.2018
2016
05.11.2017
Afkastningsgrad Na.Na.22,4 %-78,7 %Na.-58,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.-17,9 %Na.-11,6 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.51,7
Egenkapitals-forretning 154,0 %7,8 %-22,2 %37,4 %-68,0 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-312,9 %
Soliditestgrad 9,1 %-135,7 %-100,5 %-386,8 %-57,7 %-77,3 %
Likviditetsgrad 110,0 %42,4 %49,9 %20,5 %63,4 %56,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Ellebæk Trading ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Årsrapporten er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år primært i salg af IT-udstyr samt hermed beslægtet virksomhed. 0