Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

50.000

Kortfristede aktiver

50.000

Egenkapital

50.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
07.07.2021
2019
12.08.2020
2018
07.06.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
Nettoomsætning0000000
Bruttoresultat0000000
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat0000000
Resultat0000000
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
07.07.2021
2019
12.08.2020
2018
07.06.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Kortfristede aktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
07.07.2021
2019
12.08.2020
2018
07.06.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser0000000
Gældsforpligtelser0000000
Forpligtelser0000000
Passiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.07.2022
2020
07.07.2021
2019
12.08.2020
2018
07.06.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Bech & Hess Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.