Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.050

Primær drift

-2.050

Årets resultat

252'

Aktiver

2.553'

Kortfristede aktiver

2.420

Egenkapital

2.551'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

121 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2019
17.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
26.02.2018
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-2.050-2.030-3.091-1.50000
Resultat af primær drift-2.050-2.030-3.091-1.5000-400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 251.9602.243.4180000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-586-6-9-5.18500
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat249.3242.241.382-3.100-6.6850-400
Resultat251.7382.241.382-3.100-6.6850-400
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2019
17.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
26.02.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.414045.00145.00145.00145.001
Likvider65687179179179
Kortfristede aktiver2.4205645.08845.18045.18045.180
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver2.550.4432.310.7670000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver2.550.4432.310.7670000
Aktiver2.552.8632.310.82345.08845.18045.18045.180
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2019
17.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
26.02.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital2.550.8632.299.12535.39538.49545.18045.180
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.0002.0002.2501.50000
Kortfristede forpligtelser2.00011.6989.6936.68500
Gældsforpligtelser2.00011.6989.6936.68500
Forpligtelser2.00011.6989.6936.68500
Passiver2.552.8632.310.82345.08845.18045.18045.180
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2019
17.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
26.02.2018
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-6,9 %-3,3 %Na.-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,9 %97,5 %-8,8 %-17,4 %Na.-0,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -349,8 %-33.833,3 %-34.344,4 %-28,9 %Na.Na.
Soliditestgrad 99,9 %99,5 %78,5 %85,2 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 121,0 %0,5 %465,2 %675,8 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TM Nordic Group ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for TM Nordic Group ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ålborg SV, den 15. maj 2023 Direktion Tom Falk Mørch Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for TM Nordic Group ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med udlejning af boliger samt dermed beslægtet virksomhed.