Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-57.863

Primær drift

-77.540

Årets resultat

-60.481

Aktiver

490'

Kortfristede aktiver

446'

Egenkapital

-527'

Afkastningsgrad

-16 %

Soliditetsgrad

-107 %

Likviditetsgrad

44 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
2016
08.09.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-57.863-93.670-277.691195.033812.7361.258.527
Resultat af primær drift-77.540-114.895-283.330-305.8416.275499.492
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter02691.3952.8754.859734
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger00-48-3.217-10.702-9.767
Resultat før skat-77.540-114.626-281.983-303.4837.752490.459
Resultat-60.481-89.408-228.230-236.8254.928381.321
Forslag til udbytte0000-500.000-103.400
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
2016
08.09.2017
Kortfristede varebeholdninger225.000225.000225.000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 167.933150.874148.39063.620662.696289.499
Likvider53.10357.21335.06637.96245.875905.831
Kortfristede aktiver446.036433.087408.456101.582708.5711.195.330
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver44.20044.20044.200000
Materielle aktiver00029.71944.57659.436
Langfristede aktiver44.20044.20044.20029.71944.57659.436
Aktiver490.236477.287452.656131.301753.1471.254.766
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
2016
08.09.2017
Forslag til udbytte0000500.000103.400
Egenkapital-526.902-466.421-377.013-148.783588.041686.513
Hensatte forpligtelser00003.0384.000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser68012012010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser1.017.138943.708829.669280.084162.068564.253
Gældsforpligtelser1.017.138943.708829.669280.084162.068564.253
Forpligtelser1.017.138943.708829.669280.084162.068564.253
Passiver490.236477.287452.656131.301753.1471.254.766
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
16.09.2020
2018
13.12.2019
2017
09.11.2018
2016
08.09.2017
Afkastningsgrad -15,8 %-24,1 %-62,6 %-232,9 %0,8 %39,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,5 %19,2 %60,5 %159,2 %0,8 %55,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.10.146,1 %27,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -107,5 %-97,7 %-83,3 %-113,3 %78,1 %54,7 %
Likviditetsgrad 43,9 %45,9 %49,2 %36,3 %437,2 %211,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Ingen
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-16
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for U shape ApS.   Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Regnskabet er ikke revideret og jeg indstiller at regnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Cand. Merc. Aud. , Tony Jul Haugsted-Jakobsen, Aktiv Rådgivning, skriver følgende:   "Til den daglige ledelse i U shape ApS Jeg har opstillet årsregnskabet for U shape ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger som er anvendt ved opstillingen af årsregnskabet er ledelsens ansvar. Opgaven med opstilling af finansielle oplysninger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Jeg er ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger som ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. " Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.