Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-323'

Primær drift

-323'

Årets resultat

-379'

Aktiver

110'

Kortfristede aktiver

110'

Egenkapital

-154'

Afkastningsgrad

-294 %

Soliditetsgrad

-140 %

Likviditetsgrad

42 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.12.2021
2019
10.11.2020
2018
25.11.2019
2017
19.08.2018
2016
21.09.2017
Nettoomsætning213.016
Bruttoresultat-323.36087.12318.423216.5950-32.088
Resultat af primær drift-323.36015.12318.423216.59547.8500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-56.044-4.347-2.759000
Andre finansielle omkostninger0000012
Resultat før skat-379.40410.77615.664216.59547.8500
Resultat-379.4048.20211.000158.68547.850-32.100
Forslag til udbytte000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.12.2021
2019
10.11.2020
2018
25.11.2019
2017
19.08.2018
2016
21.09.2017
Kortfristede varebeholdninger110.000125.000250.00082.00045.0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0211.850147.982557.37100
Likvider072.368195.942041.8003.417
Kortfristede aktiver110.000409.218593.924639.37186.80021.417
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver110.000409.218593.924639.37186.80021.417
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.12.2021
2019
10.11.2020
2018
25.11.2019
2017
19.08.2018
2016
21.09.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-153.667225.737217.535206.53547.850-27.600
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.00040.70133.819000
Kortfristede forpligtelser263.667183.481376.389432.83638.95049.017
Gældsforpligtelser263.667183.481376.389432.83638.95049.017
Forpligtelser263.667183.481376.389432.83638.95049.017
Passiver110.000409.218593.924639.37186.80021.417
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.12.2021
2019
10.11.2020
2018
25.11.2019
2017
19.08.2018
2016
21.09.2017
Afkastningsgrad -294,0 %3,7 %3,1 %33,9 %55,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.22,5 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.4,7 Na.
Egenkapitals-forretning 246,9 %3,6 %5,1 %76,8 %100,0 %116,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -577,0 %347,9 %667,7 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad -139,7 %55,2 %36,6 %32,3 %55,1 %-128,9 %
Likviditetsgrad 41,7 %223,0 %157,8 %147,7 %222,8 %43,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.06.2021- 31.05.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juni 2021 - 31. maj 2022 for Webleet ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.