Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-9.518

Primær drift

-9.518

Årets resultat

1.038

Aktiver

345'

Kortfristede aktiver

345'

Egenkapital

280'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
09.11.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
2016
27.09.2017
Nettoomsætning243.318-100.392
Bruttoresultat-9.518-158.725156.987177.91300
Resultat af primær drift-9.51800177.913219.072-176.014
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-2.155-1.762-5470-110
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.338-147.428172.377177.913219.061-176.014
Resultat1.038-116.855134.454168.413219.061-176.014
Forslag til udbytte-230.00000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
09.11.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
2016
27.09.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345.408375.780536.487306.000159.0000
Likvider04.6191.41710.2337.173418
Kortfristede aktiver345.408380.399537.904316.233166.173418
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver345.408380.399537.904316.233166.173418
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
09.11.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
2016
27.09.2017
Forslag til udbytte230.00000000
Egenkapital280.097279.060395.915261.46093.047-126.014
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.60010.00010.000000
Kortfristede forpligtelser65.311101.339104.06654.77373.126126.432
Gældsforpligtelser65.311101.339141.98954.77373.126126.432
Forpligtelser65.311101.339141.98954.77373.126126.432
Passiver345.408380.399537.904316.233166.173418
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.09.2021
2019
09.11.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
2016
27.09.2017
Afkastningsgrad -2,8 %Na.Na.56,3 %131,8 %-42.108,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.90,0 %175,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,4 %-41,9 %34,0 %64,4 %235,4 %139,7 %
Payout-ratio 22.158,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -441,7 %Na.Na.Na.1.991.563,6 %Na.
Soliditestgrad 81,1 %73,4 %73,6 %82,7 %56,0 %-30.146,9 %
Likviditetsgrad 528,9 %375,4 %516,9 %577,4 %227,2 %0,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. balancedagen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Step-2 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holte, den 19. september 2022 Direktion Charlotte Jensen Mondrup Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Step-2 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive konsulentvirksomhed.