Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

445'

Primær drift

133'

Årets resultat

42.609

Aktiver

908'

Kortfristede aktiver

850'

Egenkapital

469'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

195 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
01.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.04.2019
2017
17.04.2018
2015
20.11.2017
Nettoomsætning1.229.9101.192.9851.170.59070.44554.64380.30910.559
Bruttoresultat445.048564.232331.84217.82814.88768.5366.214
Resultat af primær drift132.725258.453190.634-28.982-34.51242.600-8.015
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-9.175-5.466-3.446-1.996-2.75100
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat123.550252.987187.188-30.978-37.26342.600-8.015
Resultat42.609197.349162.746-38.803-37.26335.010-8.015
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
01.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.04.2019
2017
17.04.2018
2015
20.11.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 025489.692021.9762.7250
Likvider849.720703.458249.57087.75251.34698.04574.250
Kortfristede aktiver849.720703.712339.26287.75273.322100.77074.250
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver58.38035.84026.76018.68034.65071.7000
Langfristede aktiver58.38035.84026.76018.68034.65071.7000
Aktiver908.100739.552366.022106.432107.972172.47074.250
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
01.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.04.2019
2017
17.04.2018
2015
20.11.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital468.916414.289185.706-39.482-67936.58377.048
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser353.202220.20888.60081.251108.651135.8870
Kortfristede forpligtelser434.711300.816180.316145.914108.651135.887-2.798
Gældsforpligtelser439.184325.263180.316145.914108.651135.887-2.798
Forpligtelser439.184325.263180.316145.914108.651135.887-2.798
Passiver908.100739.552366.022106.432107.972172.47074.250
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
01.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.04.2019
2017
17.04.2018
2015
20.11.2017
Afkastningsgrad 14,6 %34,9 %52,1 %-27,2 %-32,0 %24,7 %-10,8 %
Dækningsgrad 36,2 %47,3 %28,3 %25,3 %27,2 %85,3 %58,9 %
Resultatgrad 3,5 %16,5 %13,9 %-55,1 %-68,2 %43,6 %-75,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,1 %47,6 %87,6 %98,3 %5.487,9 %95,7 %-10,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.446,6 %4.728,4 %5.532,0 %-1.452,0 %-1.254,5 %Na.Na.
Soliditestgrad 51,6 %56,0 %50,7 %-37,1 %-0,6 %21,2 %103,8 %
Likviditetsgrad 195,5 %233,9 %188,1 %60,1 %67,5 %74,2 %-2.653,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for RockThePony ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.