Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.212

Aktiver

101'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-8.162

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-8 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
21.11.2019
2017
04.12.2018
2016
27.11.2017
2015
01.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat000000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-4.212-4.0500000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-4.212-4.0500000
Resultat-4.212-4.0500000
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
21.11.2019
2017
04.12.2018
2016
27.11.2017
2015
01.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider000000
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver101.351101.351101.351101.35150.00050.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver101.351101.351101.351101.35150.00050.000
Aktiver101.351101.351101.351101.35150.00050.000
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
21.11.2019
2017
04.12.2018
2016
27.11.2017
2015
01.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-8.162-3.950100100100100
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser109.513105.301101.251101.25100
Gældsforpligtelser109.513105.301101.251101.25149.90049.900
Forpligtelser109.513105.301101.251101.25149.90049.900
Passiver101.351101.351101.351101.35150.00050.000
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
21.11.2019
2017
04.12.2018
2016
27.11.2017
2015
01.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 51,6 %102,5 %Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -8,1 %-3,9 %0,1 %0,1 %0,2 %0,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mullesgård Holding IVS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Mullesgård Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive holding samt anden hermed beslægtet virksomhed.