Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.937'

Primær drift

1.071'

Årets resultat

890'

Aktiver

5.233'

Kortfristede aktiver

4.581'

Egenkapital

4.083'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

405 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
12.05.2021
2019
07.05.2020
2018
05.03.2019
2017
01.05.2018
2015
05.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.937.3123.928.9153.820.674
Resultat af primær drift1.071.4221.355.7121.460.866
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter78.251157.042256.001
Finansieringsomkostninger-7.781-14.129-19.563
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat1.141.8921.498.6251.697.304
Resultat890.4751.168.5621.323.097
Forslag til udbytte0-1.300.000-56.500
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
12.05.2021
2019
07.05.2020
2018
05.03.2019
2017
01.05.2018
2015
05.04.2017
Kortfristede varebeholdninger2.742.8782.605.3942.149.544
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.012.7091.466.106623.475
Likvider825.184727.3581.051.616
Kortfristede aktiver4.580.7714.798.8583.824.635
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver20.00020.000255.068
Materielle aktiver632.487897.6671.077.514
Langfristede aktiver652.487917.6671.332.582
Aktiver5.233.2585.716.5255.157.217
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
12.05.2021
2019
07.05.2020
2018
05.03.2019
2017
01.05.2018
2015
05.04.2017
Forslag til udbytte01.300.00056.500
Egenkapital4.082.6474.492.1723.380.110
Hensatte forpligtelser20.10034.59729.386
Langfristet gæld til banker0111.097188.177
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser249.277148.441245.828
Kortfristede forpligtelser1.130.5111.078.6591.559.544
Gældsforpligtelser1.130.5111.189.7561.747.721
Forpligtelser1.130.5111.189.7561.747.721
Passiver5.233.2585.716.5255.157.217
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
12.05.2021
2019
07.05.2020
2018
05.03.2019
2017
01.05.2018
2015
05.04.2017
Afkastningsgrad 20,5 %23,7 %28,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,8 %26,0 %39,1 %
Payout-ratio Na.111,2 %4,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 13.769,7 %9.595,2 %7.467,5 %
Soliditestgrad 78,0 %78,6 %65,5 %
Likviditetsgrad 405,2 %444,9 %245,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Veigård Møbler ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog er enkelte poster ændret ved reklassifikation. Årsrapporten aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Veigård Møbler ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består af handel med boligrelateret produkter.