Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-27.780

Primær drift

-27.780

Årets resultat

-27.780

Aktiver

158'

Kortfristede aktiver

9.220

Egenkapital

5.742

Afkastningsgrad

-18 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

6 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
26.02.2021
2018
09.03.2020
2017
08.03.2019
2016
29.11.2017
2015
09.02.2017
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-27.780-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-1.000
Resultat af primær drift-27.780-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-1.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger000-196-28200
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-27.780-3.000-3.000-3.196-3.282-3.000-1.000
Resultat-27.780-3.000-3.000-3.196-3.282-3.000-1.000
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
26.02.2021
2018
09.03.2020
2017
08.03.2019
2016
29.11.2017
2015
09.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.220000000
Likvider0000000
Kortfristede aktiver9.220000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver148.846148.846148.846148.846148.846148.846148.904
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver148.846148.846148.846148.846148.846148.846148.904
Aktiver158.066148.846148.846148.846148.846148.846148.904
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
26.02.2021
2018
09.03.2020
2017
08.03.2019
2016
29.11.2017
2015
09.02.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital5.74233.522-12.478-9.478-6.282-3.0000
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0003.0003.0003.0003.0003.0000
Kortfristede forpligtelser152.324115.324161.324158.324155.128151.846148.904
Gældsforpligtelser152.324115.324161.324158.324155.128151.846148.904
Forpligtelser152.324115.324161.324158.324155.128151.846148.904
Passiver158.066148.846148.846148.846148.846148.846148.904
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
26.02.2021
2018
09.03.2020
2017
08.03.2019
2016
29.11.2017
2015
09.02.2017
Afkastningsgrad -17,6 %-2,0 %-2,0 %-2,0 %-2,0 %-2,0 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -483,8 %-8,9 %24,0 %33,7 %52,2 %100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-1.530,6 %-1.063,8 %Na.Na.
Soliditestgrad 3,6 %22,5 %-8,4 %-6,4 %-4,2 %-2,0 %Na.
Likviditetsgrad 6,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Ledelsespåtegning:  Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Senioren Zentrum ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.