Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

389'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-57.573

Aktiver

381'

Kortfristede aktiver

381'

Egenkapital

317'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
05.02.2021
2019
01.02.2020
2018
23.01.2019
2017
19.01.2018
2015
26.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat388.776539.615516.547703.191621.419634.896994.228
Resultat af primær drift00-39.709146.98469.66783.874340.494
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0005000
Finansieringsomkostninger-1.647-2.03800000
Andre finansielle omkostninger00-4.773-3.978-2.216-1.502-1.069
Resultat før skat-73.780101.600-44.482143.01167.45182.372339.425
Resultat-57.57379.250-34.760110.34152.22463.474263.657
Forslag til udbytte00000-105.800-103.400
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
05.02.2021
2019
01.02.2020
2018
23.01.2019
2017
19.01.2018
2015
26.01.2017
Kortfristede varebeholdninger71.00073.03020.00020.00035.0005.00025.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 135.025165.417115.763175.368216.526188.814192.809
Likvider174.678217.463388.084584.470338.731386.486341.765
Kortfristede aktiver380.703455.910523.847779.838590.257580.300559.574
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver380.703455.910523.847779.838590.257580.300559.574
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
05.02.2021
2019
01.02.2020
2018
23.01.2019
2017
19.01.2018
2015
26.01.2017
Forslag til udbytte00000105.800103.400
Egenkapital317.413374.986295.736330.496220.155273.731313.657
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.00063.601113.628288.656225.410161.46451.118
Kortfristede forpligtelser63.29080.924228.111449.342370.102306.569245.917
Gældsforpligtelser63.29080.924228.111449.342370.102306.569245.917
Forpligtelser63.29080.924228.111449.342370.102306.569245.917
Passiver380.703455.910523.847779.838590.257580.300559.574
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
05.02.2021
2019
01.02.2020
2018
23.01.2019
2017
19.01.2018
2015
26.01.2017
Afkastningsgrad Na.Na.-7,6 %18,8 %11,8 %14,5 %60,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -18,1 %21,1 %-11,8 %33,4 %23,7 %23,2 %84,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.166,7 %39,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 83,4 %82,3 %56,5 %42,4 %37,3 %47,2 %56,1 %
Likviditetsgrad 601,5 %563,4 %229,6 %173,6 %159,5 %189,3 %227,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Lidemark Plast ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år i at drive handelsvirksomhed og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.