Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

838'

Primær drift

14.717

Årets resultat

7.552

Aktiver

2.793'

Kortfristede aktiver

2.678'

Egenkapital

533'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

19 %

Likviditetsgrad

118 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
28.04.2021
2019
08.06.2020
2018
01.06.2019
2017
23.05.2018
2015
13.06.2017
Nettoomsætning262.540
Bruttoresultat838.106629.418778.344223.877569.737512.6110
Resultat af primær drift14.71766.272464.316-140.0314.352359.546-64.885
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-3.799-7.774-2.755-584-62-254-178
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat10.91858.498461.561-140.6154.290359.292-65.063
Resultat7.55244.638359.899-109.8151.065294.568-65.063
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
28.04.2021
2019
08.06.2020
2018
01.06.2019
2017
23.05.2018
2015
13.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.377.1253.75011.37596.384003.000
Likvider300.537585.140706.16977.107457.354413.22826.105
Kortfristede aktiver2.677.662588.890717.544173.491457.354413.22829.105
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver86.95086.9507.3807.3807.3807.3800
Materielle aktiver28.7620000010.030
Langfristede aktiver115.71286.9507.3807.3807.3807.38010.030
Aktiver2.793.374675.840724.924180.871464.734420.60839.135
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
28.04.2021
2019
08.06.2020
2018
01.06.2019
2017
23.05.2018
2015
13.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital532.845525.293480.655120.756230.571229.506-65.062
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.123.70022.60412.50015.715192.9648.5000
Kortfristede forpligtelser2.260.529150.547244.26960.115234.163191.102104.197
Gældsforpligtelser2.260.529150.547244.26960.115234.163191.102104.197
Forpligtelser2.260.529150.547244.26960.115234.163191.102104.197
Passiver2.793.374675.840724.924180.871464.734420.60839.135
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
28.04.2021
2019
08.06.2020
2018
01.06.2019
2017
23.05.2018
2015
13.06.2017
Afkastningsgrad 0,5 %9,8 %64,1 %-77,4 %0,9 %85,5 %-165,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.-24,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,4 %8,5 %74,9 %-90,9 %0,5 %128,3 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 387,4 %852,5 %16.853,6 %-23.977,9 %7.019,4 %141.553,5 %-36.452,2 %
Soliditestgrad 19,1 %77,7 %66,3 %66,8 %49,6 %54,6 %-166,3 %
Likviditetsgrad 118,5 %391,2 %293,8 %288,6 %195,3 %216,2 %27,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for SquareOne ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.