Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.500

Primær drift

-2.500

Årets resultat

1.062

Aktiver

54.606

Kortfristede aktiver

54.606

Egenkapital

54.320

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
30.05.2018
2015
02.06.2017
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-2.500-2.680-2.500-2.500-2.500-1.5000
Resultat af primær drift-2.500-2.680-2.500-2.500-2.500-1.5000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.8583.7873.7153.7643.6163.5052.479
Finansieringsomkostninger-10-11-12-3000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.3481.0961.2031.2611.1162.005-2.521
Resultat1.0628549399979842.005-2.521
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
30.05.2018
2015
02.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54.60653.50052.66851.72953.10051.9840
Likvider0000000
Kortfristede aktiver54.60653.50052.66851.72953.10051.9840
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00000052.479
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver00000052.479
Aktiver54.60653.50052.66851.72953.10051.98452.479
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
30.05.2018
2015
02.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital54.32053.25852.40451.46550.46849.48447.479
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00002.50000
Kortfristede forpligtelser2862422642642.6322.5005.000
Gældsforpligtelser2862422642642.6322.5005.000
Forpligtelser2862422642642.6322.5005.000
Passiver54.60653.50052.66851.72953.10051.98452.479
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
30.05.2018
2015
02.06.2017
Afkastningsgrad -4,6 %-5,0 %-4,7 %-4,8 %-4,7 %-2,9 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,0 %1,6 %1,8 %1,9 %1,9 %4,1 %-5,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -25.000,0 %-24.363,6 %-20.833,3 %-83.333,3 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %99,5 %99,5 %99,5 %95,0 %95,2 %90,5 %
Likviditetsgrad 19.093,0 %22.107,4 %19.950,0 %19.594,3 %2.017,5 %2.079,4 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-17
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.