Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

150'

Primær drift

150'

Årets resultat

150'

Aktiver

25

Kortfristede aktiver

25

Egenkapital

-345'

Afkastningsgrad

600000 %

Soliditetsgrad

-1379904 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
29.05.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
31.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning150.000100.000000126.85746.53210.297
Bruttoresultat150.000100.000000126.85746.53210.297
Resultat af primær drift150.000100.00000-593.01248.307-32.018-68.253
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat150.000100.00000-593.01248.307-32.018-68.253
Resultat150.000100.00000-593.01248.307-32.018-68.253
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
29.05.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
31.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000043.162194.877557.621
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000023.90450.600
Likvider252525252525449449
Kortfristede aktiver252525252543.187219.230608.670
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000549.850628.400706.950
Langfristede aktiver00000549.850628.400706.950
Aktiver2525252525593.037847.6301.315.620
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
29.05.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
31.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-344.976-494.976-594.976-594.976-594.976-1.964-50.271-18.253
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser345.001495.001595.001595.001595.001595.001897.9011.333.873
Gældsforpligtelser345.001495.001595.001595.001595.001595.001897.9011.333.873
Forpligtelser345.001495.001595.001595.001595.001595.001897.9011.333.873
Passiver2525252525593.037847.6301.315.620
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
29.05.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
31.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 600.000,0 %400.000,0 %Na.Na.-2.372.048,0 %8,1 %-3,8 %-5,2 %
Dækningsgrad 100,0 %100,0 %Na.Na.Na.100,0 %100,0 %100,0 %
Resultatgrad 100,0 %100,0 %Na.Na.Na.38,1 %-68,8 %-662,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.2,9 0,2 0,0
Egenkapitals-forretning -43,5 %-20,2 %Na.Na.99,7 %-2.459,6 %63,7 %373,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.379.904,0 %-1.979.904,0 %-2.379.904,0 %-2.379.904,0 %-2.379.904,0 %-0,3 %-5,9 %-1,4 %
Likviditetsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %7,3 %24,4 %45,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Aviation Solutions ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.   Det indstilles desuden til generalforsamlingen at fravælge revision for det kommende regnskabsår.