Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

645'

Primær drift

645'

Årets resultat

315'

Aktiver

10.283'

Kortfristede aktiver

10.250'

Egenkapital

3.905'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

161 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
09.02.2021
2019
13.02.2020
2018
23.04.2019
2017
02.02.2018
2015
04.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat645.409943.9411.051.355-576.235780.5041.662.5521.718.213
Resultat af primær drift645.409000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000683.966138.8000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-382.188-250.500-322.463-727.318-741.934-868.529-1.089.482
Resultat før skat403.221693.441728.892-1.303.48542.536932.823628.731
Resultat314.517548.508641.456-1.097.53831.712726.168489.814
Forslag til udbytte00000-150.000-150.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
09.02.2021
2019
13.02.2020
2018
23.04.2019
2017
02.02.2018
2015
04.04.2017
Kortfristede varebeholdninger4.736.4725.920.3207.607.2376.743.62811.945.83810.443.08411.653.414
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.512.9941.887.8491.353.5132.175.6271.958.9913.838.959435.709
Likvider54654654698098000
Kortfristede aktiver10.250.0127.808.7158.961.2968.920.23513.905.80914.282.04312.089.123
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver33.07033.070151.581239.01733.07033.07023.905
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver33.07033.070151.581239.01733.07033.07023.905
Aktiver10.283.0827.841.7859.112.8779.159.25213.938.87914.315.11312.113.028
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
09.02.2021
2019
13.02.2020
2018
23.04.2019
2017
02.02.2018
2015
04.04.2017
Forslag til udbytte00000150.000150.000
Egenkapital3.904.6373.590.1203.041.6122.400.156997.6941.115.982539.814
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser501.45359.999180.03932.9991.096.021463.270270.000
Kortfristede forpligtelser6.378.4454.251.6656.071.2656.759.09612.941.18513.199.13111.573.214
Gældsforpligtelser6.378.4454.251.6656.071.2656.759.09612.941.18513.199.13111.573.214
Forpligtelser6.378.4454.251.6656.071.2656.759.09612.941.18513.199.13111.573.214
Passiver10.283.0827.841.7859.112.8779.159.25213.938.87914.315.11312.113.028
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
09.02.2021
2019
13.02.2020
2018
23.04.2019
2017
02.02.2018
2015
04.04.2017
Afkastningsgrad 6,3 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,1 %15,3 %21,1 %-45,7 %3,2 %65,1 %90,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.20,7 %30,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 38,0 %45,8 %33,4 %26,2 %7,2 %7,8 %4,5 %
Likviditetsgrad 160,7 %183,7 %147,6 %132,0 %107,5 %108,2 %104,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Sylvest Biler Finans ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser VirksomhedspantTil sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, er der oprettet skadesløsbrev på kr. 8.000.000, med sikkerhed i følgende aktiver med regnskabsmæssige værdier pr. 31. december 2022:Simple fordringer, hidrørende fra salg af vare og tjenesteydelse1.333.032Varelager4.736.472
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forholdIngen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Sylvest Biler Finans ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktivet er handel, leasing og udlejning af varebiler samt enhverv i forbindelse hermed stående virksomhed.