Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.670

Primær drift

-7.670

Årets resultat

-7.689

Aktiver

51.624

Kortfristede aktiver

1.624

Egenkapital

-2.028

Afkastningsgrad

-15 %

Soliditetsgrad

-4 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
12.04.2021
2019
02.07.2020
2018
07.06.2019
2017
27.06.2018
2015
19.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.670-9.159-8.999-7.861000
Resultat af primær drift-7.670-9.159-8.999-7.861-5.640-5.575-5.575
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-19-109-580-236-39-43-23
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-7.689-9.268-9.579-8.097-5.679-5.618-5.598
Resultat-7.689-9.268-9.579-8.097-15.679-5.618-5.598
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
12.04.2021
2019
02.07.2020
2018
07.06.2019
2017
27.06.2018
2015
19.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider1.6243.5765.2656.8077.6058.2848.902
Kortfristede aktiver1.6243.5765.2656.8077.6058.2848.902
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Aktiver51.62453.57655.26556.80757.60558.28458.902
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
12.04.2021
2019
02.07.2020
2018
07.06.2019
2017
27.06.2018
2015
19.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-2.0285.66114.92924.50832.60548.28453.902
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.50012.50012.5005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser53.65247.91540.33632.29925.00010.0005.000
Gældsforpligtelser53.65247.91540.33632.29925.00010.0005.000
Forpligtelser53.65247.91540.33632.29925.00010.0005.000
Passiver51.62453.57655.26556.80757.60558.28458.902
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
12.04.2021
2019
02.07.2020
2018
07.06.2019
2017
27.06.2018
2015
19.06.2017
Afkastningsgrad -14,9 %-17,1 %-16,3 %-13,8 %-9,8 %-9,6 %-9,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 379,1 %-163,7 %-64,2 %-33,0 %-48,1 %-11,6 %-10,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -40.368,4 %-8.402,8 %-1.551,6 %-3.330,9 %-14.461,5 %-12.965,1 %-24.239,1 %
Soliditestgrad -3,9 %10,6 %27,0 %43,1 %56,6 %82,8 %91,5 %
Likviditetsgrad 3,0 %7,5 %13,1 %21,1 %30,4 %82,8 %178,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for WSCO ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for WSCO ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.