Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

3.071

Primær drift
Na.
Årets resultat

2.370

Aktiver

10.370

Kortfristede aktiver

10.370

Egenkapital

-12.341

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-119 %

Likviditetsgrad

46 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
22.08.2017
2015
15.11.2016
Nettoomsætning4.000
Bruttoresultat3.07100000366.474
Resultat af primær drift000-12.756-70.045139.662221.848
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger00000-174-2.515
Andre finansielle omkostninger-33-100-1.64000
Resultat før skat3.0381.517355-12.756-71.685139.488219.333
Resultat2.3701.183277-9.950-56.276102.968171.087
Forslag til udbytte00000-114.000-160.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
22.08.2017
2015
15.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.7267.6013.75540.73636.578126.625150.000
Likvider3.644782.7423.0636.497271.903172.482
Kortfristede aktiver10.3707.6796.49743.79943.075398.528322.482
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver10.3707.6796.49743.79943.075398.528322.482
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
22.08.2017
2015
15.11.2016
Forslag til udbytte00000114.000160.000
Egenkapital-12.341-14.711-15.894-16.171-6.221164.055221.087
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser22.71122.39022.39159.97049.296234.473101.395
Gældsforpligtelser22.71122.39022.39159.97049.296234.473101.395
Forpligtelser22.71122.39022.39159.97049.296234.473101.395
Passiver10.3707.6796.49743.79943.075398.528322.482
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
22.08.2017
2015
15.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-29,1 %-162,6 %35,0 %68,8 %
Dækningsgrad 76,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad 59,3 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -19,2 %-8,0 %-1,7 %61,5 %904,6 %62,8 %77,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.110,7 %93,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.80.265,5 %8.821,0 %
Soliditestgrad -119,0 %-191,6 %-244,6 %-36,9 %-14,4 %41,2 %68,6 %
Likviditetsgrad 45,7 %34,3 %29,0 %73,0 %87,4 %170,0 %318,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Note 5 - Anvendt regnskabspraksis Selskabets årsrapport for 2020/2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Bocas Group ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Note 4 - Hovedaktivitet Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og serviceydelser samt hermed beslægtet virksomhed. beslægtede virksomhed.