Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

123'

Primær drift

116'

Årets resultat

116'

Aktiver

7.877

Kortfristede aktiver

7.877

Egenkapital

-1.214'

Afkastningsgrad

1478 %

Soliditetsgrad

-15413 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
21.06.2021
2019
01.09.2020
2018
26.06.2019
2017
26.03.2018
2015
31.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat123.486104.768129.90486.686000
Resultat af primær drift116.459-225.588-254.856-298.074-305.484-194.7268.575
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000-48.461-39.9048.682
Andre finansielle omkostninger-36-152-3.152-34000
Resultat før skat116.423-225.740-258.008-298.108-353.945-234.630-107
Resultat116.423-225.740-258.008-298.108-353.945-234.630-107
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
21.06.2021
2019
01.09.2020
2018
26.06.2019
2017
26.03.2018
2015
31.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.8177.3263.8899.5678.825366.64063.759
Likvider602.64392710.5268751.64955.433
Kortfristede aktiver7.8779.9694.81620.0939.700368.289119.192
Immaterielle aktiver og goodwill07.027337.383802.4191.187.1791.372.934691.387
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver07.027337.383802.4191.187.1791.372.934691.387
Aktiver7.87716.996342.199822.5121.196.8791.741.223810.579
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
21.06.2021
2019
01.09.2020
2018
26.06.2019
2017
26.03.2018
2015
31.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-1.214.115-1.330.538-1.144.699-886.691-588.582-234.637-7
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.37500125.168179.980195.628236.401
Kortfristede forpligtelser1.221.9921.347.5341.486.8981.709.2031.785.4611.975.860810.586
Gældsforpligtelser1.221.9921.347.5341.486.8981.709.2031.785.4611.975.860810.586
Forpligtelser1.221.9921.347.5341.486.8981.709.2031.785.4611.975.860810.586
Passiver7.87716.996342.199822.5121.196.8791.741.223810.579
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
21.06.2021
2019
01.09.2020
2018
26.06.2019
2017
26.03.2018
2015
31.05.2017
Afkastningsgrad 1.478,5 %-1.327,3 %-74,5 %-36,2 %-25,5 %-11,2 %1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,6 %17,0 %22,5 %33,6 %60,1 %100,0 %1.487,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-630,4 %-488,0 %-98,8 %
Soliditestgrad -15.413,4 %-7.828,5 %-334,5 %-107,8 %-49,2 %-13,5 %0,0 %
Likviditetsgrad 0,6 %0,7 %0,3 %1,2 %0,5 %18,6 %14,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning: Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Purple Farm ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. 12. 22 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Jeg anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Virksomhedens formål er at udvikle produkter/bygninger til landbrugsproduktion.