Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

124'

Primær drift

90.177

Årets resultat

203'

Aktiver

4.778'

Kortfristede aktiver

988'

Egenkapital

4.700'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.05.2020
2018
20.05.2019
2017
23.05.2018
2016
02.05.2017
2015
23.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat124.381115.923114.587109.0480000
Resultat af primær drift90.17781.71980.38374.84466.82625.97719.9897.272
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0001.007032600
Finansieringsomkostninger-6.253-3.729-209-7660-12.700-68.800-21.900
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat228.904150.425249.252457.292407.367440.592542.619454.826
Resultat202.930125.757224.062433.470388.228433.233547.531456.214
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.05.2020
2018
20.05.2019
2017
23.05.2018
2016
02.05.2017
2015
23.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 186.945156.492153.172128.000259.854224.0006.300111.388
Likvider800.921715.760656.744599.9701.551.9162.42830.39134.658
Kortfristede aktiver987.866872.252809.916727.9701.811.770226.42836.691146.046
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver786.348641.368568.933399.85517.6481.277.1072.849.8242.258.454
Materielle aktiver3.004.1713.038.3753.072.5793.106.7831.939.4271.959.6001.979.7731.941.614
Langfristede aktiver3.790.5193.679.7433.641.5123.506.6381.957.0753.236.7074.829.5974.200.068
Aktiver4.778.3854.551.9954.451.4284.234.6083.768.8453.463.1354.866.2884.346.114
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.05.2020
2018
20.05.2019
2017
23.05.2018
2016
02.05.2017
2015
23.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital4.700.4254.497.4954.371.7384.147.6763.714.2063.325.9782.892.7452.345.214
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.7007.500000000
Kortfristede forpligtelser77.96054.50079.69086.93254.639137.1571.973.5432.000.900
Gældsforpligtelser77.96054.50079.69086.93254.639137.1571.973.5432.000.900
Forpligtelser77.96054.50079.69086.93254.639137.1571.973.5432.000.900
Passiver4.778.3854.551.9954.451.4284.234.6083.768.8453.463.1354.866.2884.346.114
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.05.2020
2018
20.05.2019
2017
23.05.2018
2016
02.05.2017
2015
23.05.2016
Afkastningsgrad 1,9 %1,8 %1,8 %1,8 %1,8 %0,8 %0,4 %0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,3 %2,8 %5,1 %10,5 %10,5 %13,0 %18,9 %19,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.442,1 %2.191,4 %38.460,8 %9.770,8 %Na.204,5 %29,1 %33,2 %
Soliditestgrad 98,4 %98,8 %98,2 %97,9 %98,6 %96,0 %59,4 %54,0 %
Likviditetsgrad 1.267,1 %1.600,5 %1.016,3 %837,4 %3.315,9 %165,1 %1,9 %7,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen. 
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Lund Holding af 2015 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.