Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

825'

Primær drift

757'

Årets resultat

588'

Aktiver

1.258'

Kortfristede aktiver

1.198'

Egenkapital

973'

Afkastningsgrad

60 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

421 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.01.2020
2017
27.02.2019
2016
14.03.2018
2015
14.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat824.708202.870344.470-3.93467.3190
Resultat af primær drift756.912202.870344.470-3.93467.31993.212
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter01.4451.1534.5063.06978
Finansieringsomkostninger-2.52600000
Andre finansielle omkostninger02.027315306-18
Resultat før skat754.386202.288345.3080093.272
Resultat588.421157.804269.49654254.67472.768
Forslag til udbytte0-40.000-54.00000-22.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.01.2020
2017
27.02.2019
2016
14.03.2018
2015
14.03.2017
Kortfristede varebeholdninger10.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 458.136398.822332.460109.238327.7160
Likvider730.234212.175163.28150.4068.94758.084
Kortfristede aktiver1.198.370620.997505.741169.644346.663212.245
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver59.30800000
Langfristede aktiver59.30800000
Aktiver1.257.678620.997505.741169.644346.663212.245
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.01.2020
2017
27.02.2019
2016
14.03.2018
2015
14.03.2017
Forslag til udbytte040.00054.0000022.000
Egenkapital972.704424.284320.48050.984155.442122.768
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser17.01178.97017.64978.876122.34429.904
Kortfristede forpligtelser284.975196.713185.261118.660191.2210
Gældsforpligtelser284.975196.713185.261118.660191.2210
Forpligtelser284.975196.713185.261118.660191.2210
Passiver1.257.678620.997505.741169.644346.663212.245
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.01.2020
2017
27.02.2019
2016
14.03.2018
2015
14.03.2017
Afkastningsgrad 60,2 %32,7 %68,1 %-2,3 %19,4 %43,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 60,5 %37,2 %84,1 %1,1 %35,2 %59,3 %
Payout-ratio Na.25,3 %20,0 %Na.Na.30,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 29.964,8 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 77,3 %68,3 %63,4 %30,1 %44,8 %57,8 %
Likviditetsgrad 420,5 %315,7 %273,0 %143,0 %181,3 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Swelmøe ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Broby, den 24. november 2021 Direktion Birger Krogh
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Swelmøe ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består af engroshandel, herunder handel med maskiner, maskindele og hermed beslægtet virksomheder.