Copied
 

2019, DKK
01.12.2020
Bruttoresultat

629'

Primær drift

34.258

Årets resultat

31.045

Aktiver

348'

Kortfristede aktiver

218'

Egenkapital

-1.329'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

-382 %

Likviditetsgrad

13 %

Resultat
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
05.12.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning759.864753.614551.910
Bruttoresultat629.37300000
Resultat af primær drift34.25841.116-300.000-258.705-325.979-565.677
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-3.2130000-440
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat31.04541.116-300.000-258.705-325.979-566.117
Resultat31.04541.116-300.000-258.705-325.979-566.117
Forslag til udbytte000000
Aktiver
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
05.12.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider217.86157.60279.78631.02175.22366.789
Kortfristede aktiver217.86157.60279.78631.02175.22366.789
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver51.00051.00051.00051.00051.00051.000
Materielle aktiver79.07179.07179.07179.07179.07179.071
Langfristede aktiver130.071130.071130.071130.071130.071130.071
Aktiver347.932187.673209.857161.092205.294196.860
Aktiver
01.12.2020
Passiver
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
05.12.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-1.328.640-1.359.685-1.400.801-1.100.801-842.096-516.117
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000-3.1000
Kortfristede forpligtelser1.676.5721.547.3581.610.6581.261.8931.047.390712.977
Gældsforpligtelser1.676.5721.547.3581.610.6581.261.8931.047.390712.977
Forpligtelser1.676.5721.547.3581.610.6581.261.8931.047.390712.977
Passiver347.932187.673209.857161.092205.294196.860
Passiver
01.12.2020
Nøgletal
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
05.12.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad 9,8 %21,9 %-143,0 %-160,6 %-158,8 %-287,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.-34,0 %-43,3 %-102,6 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,3 %-3,0 %21,4 %23,5 %38,7 %109,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.066,2 %Na.Na.Na.Na.-128.563,0 %
Soliditestgrad -381,9 %-724,5 %-667,5 %-683,3 %-410,2 %-262,2 %
Likviditetsgrad 13,0 %3,7 %5,0 %2,5 %7,2 %9,4 %
Resultat
01.12.2020
Gæld
01.12.2020
Årsrapport
01.12.2020
Nyeste:01.07.2019- 30.06.2020(offentliggjort: 01.12.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
01.12.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-01
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for Genki ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.