Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.757

Primær drift

-3.757

Årets resultat

86.531

Aktiver

305'

Kortfristede aktiver

11.689

Egenkapital

291'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

82 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
06.04.2021
2019
15.04.2020
2018
05.02.2019
2017
09.03.2018
2016
01.03.2017
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-3.757-2.750-2.250-2.250-2.250-2.2500
Resultat af primær drift-3.757-2.750-2.250-2.250-2.250-2.250-3.532
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000-600702
Finansieringsomkostninger-25-7200-123-4430
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat86.53198.71694.691182.370-22.43782.91375.747
Resultat86.53198.71694.691182.370-22.43782.91375.747
Forslag til udbytte-58.900-57.200-113.000-110.600-45.000-105.800-103.400
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
06.04.2021
2019
15.04.2020
2018
05.02.2019
2017
09.03.2018
2016
01.03.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000014.00045.6060
Likvider11.68942111.24414.09444.99021.55773.256
Kortfristede aktiver11.68942111.24414.09458.99067.16373.256
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver293.140265.076273.896286.955102.329222.393236.787
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver293.140265.076273.896286.955102.329222.393236.787
Aktiver304.829265.497285.140301.049161.319289.556310.043
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
06.04.2021
2019
15.04.2020
2018
05.02.2019
2017
09.03.2018
2016
01.03.2017
Forslag til udbytte58.90057.200113.000110.60045.000105.800103.400
Egenkapital290.594261.263280.905296.814159.444287.681308.168
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.8751.8751.8751.8751.8751.8751.875
Kortfristede forpligtelser14.2354.2344.2354.2351.8751.8751.875
Gældsforpligtelser14.2354.2344.2354.2351.8751.8751.875
Forpligtelser14.2354.2344.2354.2351.8751.8751.875
Passiver304.829265.497285.140301.049161.319289.556310.043
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
06.04.2021
2019
15.04.2020
2018
05.02.2019
2017
09.03.2018
2016
01.03.2017
Afkastningsgrad -1,2 %-1,0 %-0,8 %-0,7 %-1,4 %-0,8 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,8 %37,8 %33,7 %61,4 %-14,1 %28,8 %24,6 %
Payout-ratio 68,1 %57,9 %119,3 %60,6 %-200,6 %127,6 %136,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -15.028,0 %-3.819,4 %Na.Na.-1.829,3 %-507,9 %Na.
Soliditestgrad 95,3 %98,4 %98,5 %98,6 %98,8 %99,4 %99,4 %
Likviditetsgrad 82,1 %9,9 %265,5 %332,8 %3.146,1 %3.582,0 %3.907,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JOX ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der påhviler ikke selskabet nogen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for JOX ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter besiddelse af kapitalandele.