Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

178'

Primær drift

46.648

Årets resultat

-116'

Aktiver

6.529'

Kortfristede aktiver

88.360

Egenkapital

2.451'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
11.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat178.099203.689448.985429.176205.581110.07194.203
Resultat af primær drift46.64862.043282.452256.40435.879-49.438-38.595
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000-8.649-25.557
Finansielle indtægter2.4872.46459.83300065
Finansieringsomkostninger-198.295-191.443-325.670-252.329-272.455-338.689-857.615
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-149.160-126.93600000
Resultat-116.345-99.67912.9603.179-185.790-311.388-295.381
Forslag til udbytte00-100.0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
11.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 88.29583.13500096.489258.620
Likvider6515188594084.34049.476
Kortfristede aktiver88.36083.286172.47710.00940898.659283.358
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000015.79424.443
Materielle aktiver6.440.6226.572.0730007.053.5265.954.896
Langfristede aktiver6.440.6226.572.0736.713.7196.880.2527.053.0247.069.3205.979.339
Aktiver6.528.9826.655.3596.886.1966.890.2617.053.4327.167.9796.262.697
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
11.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
Forslag til udbytte00100.0000000
Egenkapital2.450.6072.566.9532.766.632753.672750.492936.282-351.970
Hensatte forpligtelser230.635263.450000145.6520
Langfristet gæld til banker945.3921.018.11200000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.7996.0811.5141.712326.755274.795330.334
Kortfristede forpligtelser1.298.0841.101.2610002.685.7173.128.910
Gældsforpligtelser3.847.7403.824.9563.837.937006.086.0456.614.667
Forpligtelser3.847.7403.824.9563.837.937006.086.0456.614.667
Passiver6.528.9826.655.3596.886.1966.890.2617.053.4327.167.9796.262.697
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
11.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
Afkastningsgrad 0,7 %0,9 %4,1 %3,7 %0,5 %-0,7 %-0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,7 %-3,9 %0,5 %0,4 %-24,8 %-33,3 %83,9 %
Payout-ratio Na.Na.771,6 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 23,5 %32,4 %86,7 %101,6 %13,2 %-14,6 %-4,5 %
Soliditestgrad 37,5 %38,6 %40,2 %10,9 %10,6 %13,1 %-5,6 %
Likviditetsgrad 6,8 %7,6 %Na.Na.Na.3,7 %9,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lind & Ravnholt Invest ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut m.v. er der deponeret ejerpantebrev TDKK 3.600 med pant i ejendommen. Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut m.v. er der deponeret ejerpantebrev TDKK 2.300 med pant i ejendommen. Den bogførte værdi af ejendommen udgør på statusdagen TDKK 6.440.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lind & Ravnholt Invest ApS.