Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-61.264

Primær drift
Na.
Årets resultat

4.052'

Aktiver

19.661'

Kortfristede aktiver

219'

Egenkapital

12.720'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
14.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-61.264-80.925-23.710-22.532-17.055-13.751-8.249
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4.235.6005.111.5711.408.000756.0001.149.00875.000261.500
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-240.998-306.641-324.019-239.190-239.824-140.286-142.528
Resultat før skat3.933.3394.724.0051.060.271494.278000
Resultat4.052.3544.852.2311.155.452740.252910.450-1.457121.564
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
14.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider13.832192.507857.79194.99699.11733.332292.414
Kortfristede aktiver218.5361.435.0011.110.200340.880117.438119.843303.255
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver19.442.00012.820.00010.940.00010.232.0007.976.0006.327.0003.252.000
Aktiver19.660.53614.255.00112.050.20010.572.8808.093.4386.446.8433.555.255
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
14.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital12.720.0278.667.6733.815.4422.659.9901.919.7381.009.2881.010.745
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.12565.3757.8757.8757.87510.7437.750
Kortfristede forpligtelser0000000
Gældsforpligtelser6.940.5095.587.3288.234.7587.912.8906.173.7005.437.5552.544.510
Forpligtelser6.940.5095.587.3288.234.7587.912.8906.173.7005.437.5552.544.510
Passiver19.660.53614.255.00112.050.20010.572.8808.093.4386.446.8433.555.255
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
14.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,9 %56,0 %30,3 %27,8 %47,4 %-0,1 %12,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 64,7 %60,8 %31,7 %25,2 %23,7 %15,7 %28,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:Selskabet er kapitalejer i Industri Udvikling IV K/S, og resthæftelsen udgør pr. 31. december 20221.000.000 krSelskabet er kapitalejer i Dansk Ejerkapital V K/S, og resthæftelsen udgør pr. 31. december 20227.500.000 krHæftelser inden for sambeskatningskredsen:Selskabet er sambeskattet med moderselskabet ES Holding 2011 ApS samt koncernens øvrige sambeskattedeselskaber. Som datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskat-ningskredsen for danske selskabsskatter. Den samlede skatteforpligtelse for sambeskatningskredsen for regn-skabsåret 2022 pr. balancedagen fremgår af årsrapporten for 2022 for ES Holding 2011 ApS.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-23
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for IUHU ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret- ningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktiviteter er at eje aktier og drive investeringsvirksomhed.