Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.129'

Primær drift

56.040

Årets resultat

10.081

Aktiver

387'

Kortfristede aktiver

380'

Egenkapital

60.213

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

116 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.06.2022
2020
11.07.2021
2019
27.05.2020
2018
14.05.2019
2017
30.05.2018
2016
12.06.2017
Nettoomsætning2.131.129-2.355.757-696.414-691.547-811.259
Bruttoresultat2.129.0121.271.2251.551.654-955.867-51.181-153.304-136.390
Resultat af primær drift56.040175.405-149.636-34.4431.576-113.260-78.690
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.344-958310-2.845-2.257-310-1.680
Finansieringsomkostninger-1.585-718-2.7881.26660566236
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat55.799173.729-152.114-36.022-76-112.908-80.334
Resultat10.081165.215-114.974-28.830-59-87.965-62.661
Forslag til udbytte0-79.00000087.9650
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.06.2022
2020
11.07.2021
2019
27.05.2020
2018
14.05.2019
2017
30.05.2018
2016
12.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 141.553169.252201.000228.08531.64953.18732.906
Likvider238.163182.077248.399135.29319.209216.528168.330
Kortfristede aktiver379.716351.329449.399363.37850.858269.715201.236
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver7.60022.8002.0007.00012.00010.00015.000
Langfristede aktiver7.60022.8002.0007.00012.00010.00015.000
Aktiver387.316374.129451.399370.37862.858279.715216.236
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.06.2022
2020
11.07.2021
2019
27.05.2020
2018
14.05.2019
2017
30.05.2018
2016
12.06.2017
Forslag til udbytte079.000000-87.9650
Egenkapital60.213129.131-36.08578.88950.05950.000151.298
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.105033.56115.47511.44886.90822.662
Kortfristede forpligtelser327.103244.998487.484291.48912.799229.71564.938
Gældsforpligtelser327.103244.998487.484291.48912.799229.71564.938
Forpligtelser327.103244.998487.484291.48912.799229.71564.938
Passiver387.316374.129451.399370.37862.858279.715216.236
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.06.2022
2020
11.07.2021
2019
27.05.2020
2018
14.05.2019
2017
30.05.2018
2016
12.06.2017
Afkastningsgrad 14,5 %46,9 %-33,1 %-9,3 %2,5 %-40,5 %-36,4 %
Dækningsgrad Na.Na.72,8 %40,6 %7,3 %22,2 %16,8 %
Resultatgrad Na.Na.-5,4 %1,2 %0,0 %12,7 %7,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,7 %127,9 %318,6 %-36,5 %-0,1 %-175,9 %-41,4 %
Payout-ratio Na.47,8 %Na.Na.Na.100,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.535,6 %24.429,7 %-5.367,1 %2.720,6 %-260,5 %17.108,8 %218.583,3 %
Soliditestgrad 15,5 %34,5 %-8,0 %21,3 %79,6 %17,9 %70,0 %
Likviditetsgrad 116,1 %143,4 %92,2 %124,7 %397,4 %117,4 %309,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for AgroPro Danmark ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.