Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

298'

Primær drift

298'

Årets resultat

229'

Aktiver

1.763'

Kortfristede aktiver

1.763'

Egenkapital

856'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

194 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.02.2022
2020
25.01.2021
2019
25.03.2020
2018
04.03.2019
2017
31.05.2018
2016
20.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat298.123224.194316.259490.979585.147243.502325.312
Resultat af primær drift298.123224.194316.259490.979585.14787.117-449.091
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.4051.391400005.926850
Finansieringsomkostninger-5.669-4.854-9.318-30.982-37.215-81.865-782
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat293.859220.731307.341459.997547.93211.178-449.023
Resultat229.219165.926239.302354.404591.50711.178-449.023
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.02.2022
2020
25.01.2021
2019
25.03.2020
2018
04.03.2019
2017
31.05.2018
2016
20.06.2017
Kortfristede varebeholdninger373.112394.599355.109481.47549.4296.68069.780
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 494.301463.933242.059533.380511.670240.803250.630
Likvider895.542495.700277.891179.22275.545147.547146.538
Kortfristede aktiver1.762.9551.354.232875.0591.194.077636.644395.030466.948
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00000056.583
Materielle aktiver00000032.281
Langfristede aktiver00000088.864
Aktiver1.762.9551.354.232875.0591.194.077636.644395.030555.812
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.02.2022
2020
25.01.2021
2019
25.03.2020
2018
04.03.2019
2017
31.05.2018
2016
20.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital855.856626.637460.711221.409-132.996-724.502-735.681
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000446.000846.000815.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser832.399631.145252.516898.150189.57383.771202.788
Kortfristede forpligtelser907.099727.595414.348972.668323.640273.532476.493
Gældsforpligtelser907.099727.595414.348972.668769.6401.119.5321.291.493
Forpligtelser907.099727.595414.348972.668769.6401.119.5321.291.493
Passiver1.762.9551.354.232875.0591.194.077636.644395.030555.812
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.02.2022
2020
25.01.2021
2019
25.03.2020
2018
04.03.2019
2017
31.05.2018
2016
20.06.2017
Afkastningsgrad 16,9 %16,6 %36,1 %41,1 %91,9 %22,1 %-80,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 26,8 %26,5 %51,9 %160,1 %-444,8 %-1,5 %61,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 5.258,8 %4.618,7 %3.394,1 %1.584,7 %1.572,3 %106,4 %-57.428,5 %
Soliditestgrad 48,5 %46,3 %52,6 %18,5 %-20,9 %-183,4 %-132,4 %
Likviditetsgrad 194,4 %186,1 %211,2 %122,8 %196,7 %144,4 %98,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Terroir Nordic ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Terroir Nordic ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af, at drive virksomhed med handel af fødevarer.