Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

272'

Primær drift
Na.
Årets resultat

259'

Aktiver

3.031'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

2.948'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat271.57641.49966.12667.49961.0870
Resultat af primær drift000061.08745.277
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter02390000
Finansieringsomkostninger-10.7460000-12.294
Andre finansielle omkostninger0-829-13.998-21.871-44.9850
Resultat før skat260.8301.117.457821.599458.2811.822.586132.983
Resultat259.2541.108.415809.257448.2491.818.854125.227
Forslag til udbytte-78.000-100.000-700.000-52.9000-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0049.050017.5200
Likvider1.460.892157.84527.83222.49673.60362.815
Kortfristede aktiver0157.84576.88222.496062.815
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver02.673.4282.346.8801.977.4092.564.756531.900
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver02.673.4282.346.8801.977.4092.564.756531.900
Aktiver3.030.9872.831.2732.423.7621.999.9052.655.879594.715
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte78.000100.000700.00052.9000101.200
Egenkapital2.948.4322.789.1782.380.7631.624.4061.226.157274.630
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser03.1253.1252.50003.000
Kortfristede forpligtelser033.05330.657375.4991.429.722320.085
Gældsforpligtelser042.09542.999375.4991.429.722320.085
Forpligtelser042.09542.999375.4991.429.722320.085
Passiver3.030.9872.831.2732.423.7621.999.9052.655.879594.715
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
07.12.2018
2016
30.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.2,3 %7,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,8 %39,7 %34,0 %27,6 %148,3 %45,6 %
Payout-ratio 30,1 %9,0 %86,5 %11,8 %Na.80,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.368,3 %
Soliditestgrad 97,3 %98,5 %98,2 %81,2 %46,2 %46,2 %
Likviditetsgrad Na.477,6 %250,8 %6,0 %Na.19,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsrapporten for Ronni Holst Holding ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætning og sikkerhedsstillelserSelskabet har ingen pantsætning eller sikkerhedsstillelse
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-19
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDer er dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Ronni Holst Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsen har truffet beslutning om at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres jf. ÅRL §10a. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at investere i andre virksomheder. GenereltSelskabets formål er at investere i andre virksomheder.