Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-72.302

Primær drift

-118'

Årets resultat

-136'

Aktiver

178'

Kortfristede aktiver

178'

Egenkapital

-791'

Afkastningsgrad

-66 %

Soliditetsgrad

-444 %

Likviditetsgrad

18 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
2018
27.01.2020
2017
21.12.2018
2016
14.03.2018
2015
07.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-72.302-111.73952.040-112.871-36.913-38.759
Resultat af primær drift-117.933-112.147-42.582-196.086-40.477-56.783
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-17.860-18.517-21.014-10.934-4.422-16.200
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-135.793-130.664-63.596-207.020-44.899-72.983
Resultat-135.793-130.664-63.596-207.020-44.899-72.983
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
2018
27.01.2020
2017
21.12.2018
2016
14.03.2018
2015
07.02.2017
Kortfristede varebeholdninger38.55980.672199.344119.0878.9030
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.25761.311154.06563315.0003.813
Likvider122.27888.88121.73348.21151.827180.129
Kortfristede aktiver178.094230.864375.142167.93175.730183.942
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver018.32518.3252.7002.7000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver018.32518.3252.7002.7000
Aktiver178.094249.189393.467170.63178.430183.942
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
2018
27.01.2020
2017
21.12.2018
2016
14.03.2018
2015
07.02.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-790.520-654.727-524.063-460.467-253.447-58.548
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00012.50019.20030.4318.7508.750
Kortfristede forpligtelser968.614903.916917.530631.098331.877242.490
Gældsforpligtelser968.614903.916917.530631.098331.877242.490
Forpligtelser968.614903.916917.530631.098331.877242.490
Passiver178.094249.189393.467170.63178.430183.942
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
2018
27.01.2020
2017
21.12.2018
2016
14.03.2018
2015
07.02.2017
Afkastningsgrad -66,2 %-45,0 %-10,8 %-114,9 %-51,6 %-30,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,2 %20,0 %12,1 %45,0 %17,7 %124,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -660,3 %-605,6 %-202,6 %-1.793,4 %-915,4 %-350,5 %
Soliditestgrad -443,9 %-262,7 %-133,2 %-269,9 %-323,2 %-31,8 %
Likviditetsgrad 18,4 %25,5 %40,9 %26,6 %22,8 %75,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Holly Group ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Holly Group ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at drive handelsvirksomhed.