Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-1.400

Primær drift

-1.400

Årets resultat

-1.602

Aktiver

18.345

Kortfristede aktiver

18.345

Egenkapital

-270'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

-1474 %

Likviditetsgrad

6 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
20.08.2020
2018
15.12.2019
2017
19.12.2018
2016
15.12.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.40019.3720-17.725-8.000-5.900-5.000
Resultat af primær drift-1.40019.372-8510000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-202-6200-348-1480
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-1.60219.31099.149165.194-294.356-387.60958.622
Resultat-1.60219.31099.149160.060-292.519-386.51259.722
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
20.08.2020
2018
15.12.2019
2017
19.12.2018
2016
15.12.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00005.1343.2972.200
Likvider18.34519.94700000
Kortfristede aktiver18.34519.947005.1343.2972.200
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver000066.00066.000139.481
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver000066.00066.000139.481
Aktiver18.34519.9470071.13469.297141.681
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
20.08.2020
2018
15.12.2019
2017
19.12.2018
2016
15.12.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-270.433-268.831-288.141-387.290-547.350-254.831131.681
Hensatte forpligtelser0000594.088308.0800
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser288.778288.778288.141387.29024.39616.04810.000
Gældsforpligtelser288.778288.778288.141387.29024.39616.04810.000
Forpligtelser288.778288.778288.141387.29024.39616.04810.000
Passiver18.34519.9470071.13469.297141.681
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
20.08.2020
2018
15.12.2019
2017
19.12.2018
2016
15.12.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad -7,6 %97,1 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,6 %-7,2 %-34,4 %-41,3 %53,4 %151,7 %45,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -693,1 %31.245,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.474,2 %-1.347,7 %Na.Na.-769,5 %-367,7 %92,9 %
Likviditetsgrad 6,4 %6,9 %Na.Na.21,0 %20,5 %22,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for CASA KAARSBERG HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.