Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

109'

Primær drift

101'

Årets resultat

68.014

Aktiver

348'

Kortfristede aktiver

37.854

Egenkapital

118'

Afkastningsgrad

29 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

97 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.08.2020
2018
04.11.2019
2017
28.11.2018
2016
23.11.2017
2015
29.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat108.826112.436112.48248.05248.82348.34137.197
Resultat af primær drift100.594104.204104.53540.24741.01840.53629.903
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000006049
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-13.406-11.235-10.316-11.444-11.439-11.830-12.765
Resultat før skat87.18892.96994.21928.80329.57928.76617.187
Resultat68.01472.59373.39422.48723.07922.44813.405
Forslag til udbytte-68.000-73.000-73.000-23.000-23.000-39.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.08.2020
2018
04.11.2019
2017
28.11.2018
2016
23.11.2017
2015
29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 01.26101.3552066.5664.357
Likvider37.854116.45391.84440.34943.03864.37410.636
Kortfristede aktiver37.854117.71491.84441.70443.24470.94014.993
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver310.641318.873327.105322.243330.048337.854345.658
Langfristede aktiver310.641318.873327.105322.243330.048337.854345.658
Aktiver348.495436.587418.949363.947373.292408.794360.651
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.08.2020
2018
04.11.2019
2017
28.11.2018
2016
23.11.2017
2015
29.11.2016
Forslag til udbytte68.00073.00073.00023.00023.00039.0000
Egenkapital118.426123.413123.82073.42673.93989.86067.411
Hensatte forpligtelser3472201900000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0007.0007.0007.0001.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser38.84641.99338.93620.02611.30712.7125.000
Gældsforpligtelser229.722312.954294.939290.521299.353318.934293.240
Forpligtelser229.722312.954294.939290.521299.353318.934293.240
Passiver348.495436.587418.949363.947373.292408.794360.651
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.08.2020
2018
04.11.2019
2017
28.11.2018
2016
23.11.2017
2015
29.11.2016
Afkastningsgrad 28,9 %23,9 %25,0 %11,1 %11,0 %9,9 %8,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 57,4 %58,8 %59,3 %30,6 %31,2 %25,0 %19,9 %
Payout-ratio 100,0 %100,6 %99,5 %102,3 %99,7 %173,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 34,0 %28,3 %29,6 %20,2 %19,8 %22,0 %18,7 %
Likviditetsgrad 97,4 %280,3 %235,9 %208,2 %382,5 %558,1 %299,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for VÆRKSTEDET ROUM ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for VÆRKSTEDET ROUM ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet har bestået af køb, salg og udlejning af fast ejendom samt investering og formuepleje og hermed beslægtet virksomhed