Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

89.485

Primær drift

89.485

Årets resultat

66.635

Aktiver

214'

Kortfristede aktiver

214'

Egenkapital

159'

Afkastningsgrad

42 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

391 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
10.03.2021
2019
18.03.2020
2018
07.06.2019
2017
04.04.2018
2016
16.05.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat89.48566.51834.76169.217-1.47364.703-37.9990
Resultat af primær drift89.48566.51800061.520-89.99965.558
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0002591751105141.265
Finansieringsomkostninger-1.004-1.152928-169-207-5.66416.4292.939
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat88.48165.36633.83369.307-1.50555.966-105.91463.884
Resultat66.63549.01226.07550.257-2.82242.093-84.50345.673
Forslag til udbytte-50.000-50.0000-55.3000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
10.03.2021
2019
18.03.2020
2018
07.06.2019
2017
04.04.2018
2016
16.05.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 81.25081.25037.50037.50031.25036.84056.63886.513
Likvider132.872112.56688.557127.43474.674136.45152.95178.000
Kortfristede aktiver214.122193.816126.057164.934105.92400164.513
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver000000203.667255.667
Langfristede aktiver000000203.667255.667
Aktiver214.122193.816126.057164.934105.924173.291313.256420.180
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
10.03.2021
2019
18.03.2020
2018
07.06.2019
2017
04.04.2018
2016
16.05.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte50.00050.000055.3000000
Egenkapital159.324142.68993.677122.90272.64675.46833.375117.878
Hensatte forpligtelser000005.809-3913.347
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000210.000210.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0008.00010.05819.01220.00223.05912.04120.001
Kortfristede forpligtelser54.79851.12732.38042.03233.27892.01469.92078.955
Gældsforpligtelser54.79851.12732.38042.03233.27892.014279.920288.955
Forpligtelser54.79851.12732.38042.03233.27892.014279.920288.955
Passiver214.122193.816126.057164.934105.924173.291313.256420.180
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
10.03.2021
2019
18.03.2020
2018
07.06.2019
2017
04.04.2018
2016
16.05.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad 41,8 %34,3 %Na.Na.Na.35,5 %-28,7 %15,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 41,8 %34,3 %27,8 %40,9 %-3,9 %55,8 %-253,2 %38,7 %
Payout-ratio 75,0 %102,0 %Na.110,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 8.912,8 %5.774,1 %Na.Na.Na.1.086,2 %547,8 %-2.230,6 %
Soliditestgrad 74,4 %73,6 %74,3 %74,5 %68,6 %43,5 %10,7 %28,1 %
Likviditetsgrad 390,7 %379,1 %389,3 %392,4 %318,3 %Na.Na.208,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MNS CONSULT ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-16
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for MNS CONSULT ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Espergærde, den 16. februar 2023 Direktion Mogens Nelleman Skov Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for MNS CONSULT ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive konsulentvirksomhed inden for management og bestyrelsesarbejde og hermed beslægtet aktivitet samt at foretage anlægsinvesteringer i porteføljeselskaber.