Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

324'

Primær drift

204'

Årets resultat

123'

Aktiver

8.938'

Kortfristede aktiver

90.571

Egenkapital

8.040'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

10 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
16.12.2019
2017
12.12.2018
2016
11.12.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning484.531
Bruttoresultat324.122321.511107.215124.058338.8640
Resultat af primær drift203.981109.621-104.676-86.28435.120-62.415
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter13156800310
Finansieringsomkostninger-28.956-29.604-26.013-28.312-30.972-395.110
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat175.15680.585-130.689-114.5964.179-457.525
Resultat123.17029.215-135.573-123.022-52.801-499.473
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
16.12.2019
2017
12.12.2018
2016
11.12.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.8886.5195.4714.0647.80748.268
Likvider82.683519.023266.416137.742492.595167.217
Kortfristede aktiver90.571525.542271.887141.806500.402215.485
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver8.847.3178.857.8589.049.3488.988.5959.169.9969.453.340
Langfristede aktiver8.847.3178.857.8589.049.3488.988.5959.169.9969.453.340
Aktiver8.937.8889.383.4009.321.2359.130.4019.670.3989.668.825
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
16.12.2019
2017
12.12.2018
2016
11.12.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital8.039.9767.916.8067.887.5928.023.1658.146.1878.198.987
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.50012.83613.14515.14415.00015.000
Kortfristede forpligtelser897.9121.362.1181.313.571996.4301.415.0241.365.740
Gældsforpligtelser897.9121.466.5941.433.6431.107.2361.524.2111.469.838
Forpligtelser897.9121.466.5941.433.6431.107.2361.524.2111.469.838
Passiver8.937.8889.383.4009.321.2359.130.4019.670.3989.668.825
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
16.12.2019
2017
12.12.2018
2016
11.12.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad 2,3 %1,2 %-1,1 %-0,9 %0,4 %-0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.-103,1 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,5 %0,4 %-1,7 %-1,5 %-0,6 %-6,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 704,5 %370,3 %-402,4 %-304,8 %113,4 %-15,8 %
Soliditestgrad 90,0 %84,4 %84,6 %87,9 %84,2 %84,8 %
Likviditetsgrad 10,1 %38,6 %20,7 %14,2 %35,4 %15,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hank Ejendomme I ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen registrerede pantsætninger og sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2021.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Hank Ejendomme I ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af investering i fast ejendom.