Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

3.942'

Primær drift

934'

Årets resultat

716'

Aktiver

3.385'

Kortfristede aktiver

3.378'

Egenkapital

1.712'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

214 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.03.2022
2019
12.03.2021
2018
06.02.2020
2017
09.02.2019
2016
12.02.2018
2015
03.02.2017
Nettoomsætning4.203.5209.484.76312.208.587
Bruttoresultat3.942.4712.569.684-220.0073.511.1944.818.8452.916.6960
Resultat af primær drift933.867996.245-2.312.725-277.184651.525223.007771.088
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter26.231304.2622.93209.567
Finansieringsomkostninger-13.141-11.328-6.206-8.8926.256-12.031-13.564
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat920.728991.148-2.318.901-281.814660.713210.976767.091
Resultat716.014765.611-1.809.151-222.588507.884162.046598.847
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.03.2022
2019
12.03.2021
2018
06.02.2020
2017
09.02.2019
2016
12.02.2018
2015
03.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.217.4982.475.7851.747.4893.573.9902.316.4883.038.7902.439.247
Likvider160.963358.03949.674326.6171.181.798510.377580.713
Kortfristede aktiver3.378.4612.833.8241.797.1633.900.6073.498.2863.549.1673.019.960
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.6001.6001.60044.60044.60044.60044.600
Materielle aktiver4.5339.47814.42319.368394.641155.500573.500
Langfristede aktiver6.13311.07816.02363.968439.241200.100618.100
Aktiver3.384.5942.844.9021.813.1863.964.5753.937.5273.749.2673.638.060
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.03.2022
2019
12.03.2021
2018
06.02.2020
2017
09.02.2019
2016
12.02.2018
2015
03.02.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.711.681995.668230.0572.039.2092.261.7951.753.9111.591.863
Hensatte forpligtelser97.82800177.327236.553209.124160.194
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser928.289764.217960.952700.736243.938691.095661.297
Kortfristede forpligtelser1.575.0851.849.2341.583.1291.748.0391.439.1791.786.2321.780.673
Gældsforpligtelser1.575.0851.849.2341.583.1291.748.0391.439.1791.786.2321.886.003
Forpligtelser1.575.0851.849.2341.583.1291.748.0391.439.1791.786.2321.886.003
Passiver3.384.5942.844.9021.813.1863.964.5753.937.5273.749.2673.638.060
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.03.2022
2019
12.03.2021
2018
06.02.2020
2017
09.02.2019
2016
12.02.2018
2015
03.02.2017
Afkastningsgrad 27,6 %35,0 %-127,6 %-7,0 %16,5 %5,9 %21,2 %
Dækningsgrad Na.Na.-5,2 %37,0 %39,5 %Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.-43,0 %-2,3 %4,2 %Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 41,8 %76,9 %-786,4 %-10,9 %22,5 %9,2 %37,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 7.106,5 %8.794,5 %-37.266,0 %-3.117,2 %-10.414,4 %1.853,6 %5.684,8 %
Soliditestgrad 50,6 %35,0 %12,7 %51,4 %57,4 %46,8 %43,8 %
Likviditetsgrad 214,5 %153,2 %113,5 %223,1 %243,1 %198,7 %169,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelserEventualaktiver og eventualforpligtelserSelskabets leasingforpligtelser udgør pr. 30/9 2022 3.566 tkr.Pantsætning og sikkerhedsstillelserSelskabet har ingen sikkerhedsstillelser mv.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Busselskabet Pletten ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Busselskabet Pletten ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets aktivitet består i at drive busselskab.