Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

14.538

Primær drift

13.208

Årets resultat

2.539

Aktiver

982'

Kortfristede aktiver

982'

Egenkapital

239'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

132 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.08.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
16.04.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat14.5380000000
Resultat af primær drift13.208-63635.09522.128107.708163.96813.62068.648
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0046809832403370
Finansieringsomkostninger-9.965-705-3.907-9410000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.243-1.34131.65621.187108.691164.20813.95768.648
Resultat2.539-1.34131.26316.52684.779127.8534.25750.881
Forslag til udbytte00054.00052.90000-48.300
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.08.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
16.04.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.750237.64899.689551.723371.874253.84579.104284.176
Likvider962.78722.523161.823943.774615.026607.262336.917257.110
Kortfristede aktiver981.537260.171261.5121.495.497986.900861.107416.021541.286
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00076.3090000
Materielle aktiver00024.34032.084004.582
Langfristede aktiver000100.64932.084004.582
Aktiver981.537260.171261.5121.596.1461.018.985861.107416.021545.868
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.08.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
16.04.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Forslag til udbytte000-54.000-52.9000048.300
Egenkapital239.019236.480237.821206.558244.032263.853136.000180.043
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0001.029.185405.413324.896124.258293.109
Kortfristede forpligtelser742.51823.69123.6911.389.588774.953597.254280.021365.825
Gældsforpligtelser742.51823.69123.6911.389.588774.953597.254280.021365.825
Forpligtelser742.51823.69123.6911.389.588774.953597.254280.021365.825
Passiver981.537260.171261.5121.596.1461.018.985861.107416.021545.868
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.08.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
16.04.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Afkastningsgrad 1,3 %-0,2 %13,4 %1,4 %10,6 %19,0 %3,3 %12,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,1 %-0,6 %13,1 %8,0 %34,7 %48,5 %3,1 %28,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.-326,8 %-62,4 %Na.Na.94,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 132,5 %-90,2 %898,3 %2.351,5 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 24,4 %90,9 %90,9 %12,9 %23,9 %30,6 %32,7 %33,0 %
Likviditetsgrad 132,2 %1.098,2 %1.103,8 %107,6 %127,3 %144,2 %148,6 %148,0 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-17
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for Skovborg Management ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.