Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

651'

Primær drift

-824'

Årets resultat

-787'

Aktiver

909'

Kortfristede aktiver

344'

Egenkapital

48.445

Afkastningsgrad

-91 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

40 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
18.06.2021
2019
17.12.2020
2018
04.12.2019
2017
26.11.2018
2016
28.11.2017
2015
06.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat651.3311.994.2101.712.8181.705.9022.328.3622.274.0111.549.910
Resultat af primær drift-823.570652.813-208.864-480.953-132.797442.958334.621
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0006.1213.98517.9420
Finansieringsomkostninger00-69.568-58.941-16.568-13.2430
Andre finansielle omkostninger-90.018-148.4660000-351
Resultat før skat-913.588504.347-278.432-533.773-145.380447.657334.270
Resultat-786.912504.347-278.432-505.773-128.380343.528259.699
Forslag til udbytte00000-180.000-270.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
18.06.2021
2019
17.12.2020
2018
04.12.2019
2017
26.11.2018
2016
28.11.2017
2015
06.12.2016
Kortfristede varebeholdninger47.35167.26490.61087.13899.462102.8060
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 237.385221.278393.19586.116241.771645.6830
Likvider58.883102.70523.80219.59035.80044.954203.506
Kortfristede aktiver343.619391.247507.607192.844377.033793.443442.193
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver62.69061.39551.60051.60051.60042.6000
Materielle aktiver502.744628.744741.815946.724657.502480.3400
Langfristede aktiver565.434690.139793.415998.324709.102522.940571.897
Aktiver909.0531.081.3861.301.0221.191.1681.086.1351.316.3831.014.090
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
18.06.2021
2019
17.12.2020
2018
04.12.2019
2017
26.11.2018
2016
28.11.2017
2015
06.12.2016
Forslag til udbytte00000180.000270.000
Egenkapital48.445-764.643-663.958-385.525120.248427.629354.103
Hensatte forpligtelser000028.00069.0000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser49.953112.34190.575311.008199.06787.945109.522
Kortfristede forpligtelser860.6081.846.0291.964.9801.576.693937.887819.7540
Gældsforpligtelser860.6081.846.0291.964.9801.576.693937.887819.754604.997
Forpligtelser860.6081.846.0291.964.9801.576.693937.887819.754604.997
Passiver909.0531.081.3861.301.0221.191.1681.086.1351.316.3831.014.090
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
18.06.2021
2019
17.12.2020
2018
04.12.2019
2017
26.11.2018
2016
28.11.2017
2015
06.12.2016
Afkastningsgrad -90,6 %60,4 %-16,1 %-40,4 %-12,2 %33,6 %33,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1.624,3 %-66,0 %41,9 %131,2 %-106,8 %80,3 %73,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.52,4 %104,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-300,2 %-816,0 %-801,5 %3.344,8 %Na.
Soliditestgrad 5,3 %-70,7 %-51,0 %-32,4 %11,1 %32,5 %34,9 %
Likviditetsgrad 39,9 %21,2 %25,8 %12,2 %40,2 %96,8 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Bar Sushi Kolding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.