Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

259'

Primær drift

198'

Årets resultat

93.032

Aktiver

15.733'

Kortfristede aktiver

6.369'

Egenkapital

1.640'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

53 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
18.05.2017
2015
18.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat259.056271.624310.638112.423115.10638.32034.65225.920
Resultat af primær drift198.242232.851281.46460.0120000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-101.526-25.2660-92.6660000
Andre finansielle omkostninger00-87.6400-84.453-27.803-15.980-14.928
Resultat før skat96.716207.585193.824-32.6540000
Resultat93.032172.055139.946-36.944-4.087-3.0374.765-16.773
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
18.05.2017
2015
18.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.8005.8005.80027.36773.60615.45812.29010.596
Likvider6.362.90335.57017.55445.88827.823110.43567.45836.987
Kortfristede aktiver6.368.70341.37023.35473.255101.429125.89379.74847.583
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver9.364.4824.896.0373.317.3703.890.0040000
Langfristede aktiver9.364.4824.896.0373.317.3703.890.0044.558.8803.582.4051.210.4911.223.094
Aktiver15.733.1854.937.4073.340.7243.963.2594.660.3103.708.2991.290.2401.270.677
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
18.05.2017
2015
18.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital1.640.196547.317152.85112.90349.84753.93456.97052.206
Hensatte forpligtelser22.3308.470000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld02.300.4002.300.4000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.50010.50010.50010.50011.3988.0007.5007.000
Kortfristede forpligtelser11.943.917882.294437.4731.149.9562.340.4631.384.365263.269248.472
Gældsforpligtelser14.070.6594.381.6203.187.8733.950.3564.610.4633.654.3651.233.2691.218.472
Forpligtelser14.070.6594.381.6203.187.8733.950.3564.610.4633.654.3651.233.2691.218.472
Passiver15.733.1854.937.4073.340.7243.963.2594.660.3103.708.2991.290.2401.270.677
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
18.05.2017
2015
18.04.2016
Afkastningsgrad 1,3 %4,7 %8,4 %1,5 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,7 %31,4 %91,6 %-286,3 %-8,2 %-5,6 %8,4 %-32,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 195,3 %921,6 %Na.64,8 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 10,4 %11,1 %4,6 %0,3 %1,1 %1,5 %4,4 %4,1 %
Likviditetsgrad 53,3 %4,7 %5,3 %6,4 %4,3 %9,1 %30,3 %19,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DALBY INVEST ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der deponeret ejerpantebreve: t.kr. 911 med pant i ejendommen Skjøttsvej 12, ejerpantebrev t.kr. 1.016 med pant i ejendomme Veronavej 1 og t.kr. 974 med pant i ejendommen Veronavej 3. Den samlede gæld til pengeinstitut udgør pr. 31/12 2022 t.kr. 1.412 og ejendommenes bogførte værdi er t.kr. 4.427.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for DALBY INVEST ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hedensted, den 16. maj 2023 Direktion Søren Storgård Bjørn Bording Andersen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for DALBY INVEST ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter investering, handel og udlejning af fast ejendom.