Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

297'

Aktiver

6.431'

Kortfristede aktiver

5.474'

Egenkapital

6.399'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
04.06.2021
2019
25.08.2020
2018
27.05.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
24.05.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0000-20.7505.500-7.000-6.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter77.51461.30757.42760.139234.6650066.265
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-20.969-1.829-9.873-43.029-25.060-42.80500
Resultat før skat304.134914.598518.037187.5511.174.472210.791496.2431.030.270
Resultat296.809904.318512.962187.2501.163.864131.797510.4091.016.170
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
04.06.2021
2019
25.08.2020
2018
27.05.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
24.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.998.9833.534.6883.113.9222.946.0853.439.8113.086.1132.987.5862.492.195
Likvider475.0921.699.2721.497.0502.351.3841.442.8921.289.411552.1620
Kortfristede aktiver5.474.0755.233.9604.610.9725.297.4694.882.7034.375.5243.539.7482.492.195
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver956.9101.310.665814.002460.295974.114527.9491.786.3531.278.110
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver956.9101.310.665814.002460.295974.114527.9491.786.3531.278.110
Aktiver6.430.9856.544.6255.424.9745.757.7645.856.8174.903.4735.326.1013.770.305
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
04.06.2021
2019
25.08.2020
2018
27.05.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
24.05.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital6.398.6486.101.8395.310.5214.908.1594.828.9093.770.8453.742.4483.333.239
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000008.0006.7506.250
Kortfristede forpligtelser32.337442.786114.453849.6051.027.9081.132.6281.583.653437.066
Gældsforpligtelser32.337442.786114.453849.6051.027.9081.132.6281.583.653437.066
Forpligtelser32.337442.786114.453849.6051.027.9081.132.6281.583.653437.066
Passiver6.430.9856.544.6255.424.9745.757.7645.856.8174.903.4735.326.1013.770.305
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
04.06.2021
2019
25.08.2020
2018
27.05.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
24.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-0,4 %0,1 %-0,1 %-0,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,6 %14,8 %9,7 %3,8 %24,1 %3,5 %13,6 %30,5 %
Payout-ratio 39,7 %12,7 %22,0 %59,1 %9,3 %80,3 %20,3 %10,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %93,2 %97,9 %85,2 %82,4 %76,9 %70,3 %88,4 %
Likviditetsgrad 16.928,2 %1.182,1 %4.028,7 %623,5 %475,0 %386,3 %223,5 %570,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 for Eli Lajboschitz Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder samt anden investeringsvirksomhed og formueforvaltning.