Copied

2020, DKK
14.09.2021
Bruttoresultat

34.149

Primær drift

755

Årets resultat

2.760

Aktiver

119'

Kortfristede aktiver

119'

Egenkapital

99.729

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
14.09.2021
Årsrapport
2020
14.09.2021
2019
23.10.2020
2018
09.09.2019
2017
10.09.2018
2016
04.08.2017
2015
26.07.2016
Nettoomsætning52.70052.70056.86240.20081.80035.900
Bruttoresultat34.149043.34938.74028.87167.17118.744
Resultat af primær drift7552.4023.59312.8653.389-1.059261
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.2001.60000000
Finansieringsomkostninger-378-13200000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat3.5773.8703.59312.8653.389-1.059261
Resultat2.7602.9242.75710.0182.771-1.059-69
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
14.09.2021
Årsrapport
2020
14.09.2021
2019
23.10.2020
2018
09.09.2019
2017
10.09.2018
2016
04.08.2017
2015
26.07.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider38.53332.230118.171109.49493.59390.38495.035
Kortfristede aktiver118.533112.230118.171109.49493.59390.38495.035
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver118.533112.230118.171109.49493.59390.38495.035
Aktiver
14.09.2021
Passiver
14.09.2021
Årsrapport
2020
14.09.2021
2019
23.10.2020
2018
09.09.2019
2017
10.09.2018
2016
04.08.2017
2015
26.07.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital99.72996.96994.04591.28781.27078.49879.558
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser18.80415.26124.12618.20712.32311.88615.477
Gældsforpligtelser18.80415.26124.12618.20712.32311.88615.477
Forpligtelser18.80415.26124.12618.20712.32311.88615.477
Passiver118.533112.230118.171109.49493.59390.38495.035
Passiver
14.09.2021
Nøgletal
14.09.2021
Årsrapport
2020
14.09.2021
2019
23.10.2020
2018
09.09.2019
2017
10.09.2018
2016
04.08.2017
2015
26.07.2016
Afkastningsgrad 0,6 %2,1 %3,0 %11,7 %3,6 %-1,2 %0,3 %
Dækningsgrad 64,8 %Na.82,3 %68,1 %71,8 %82,1 %52,2 %
Resultatgrad 5,2 %Na.5,2 %17,6 %6,9 %-1,3 %-0,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,8 %3,0 %2,9 %11,0 %3,4 %-1,3 %-0,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 199,7 %1.819,7 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 84,1 %86,4 %79,6 %83,4 %86,8 %86,8 %83,7 %
Likviditetsgrad 630,4 %735,4 %489,8 %601,4 %759,5 %760,4 %614,0 %
Resultat
14.09.2021
Gæld
14.09.2021
Årsrapport
14.09.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 14.09.2021)
Beretning
14.09.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-20
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for HJL RÅD & REGNSKAB ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.