Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.191'

Primær drift

-6.657'

Årets resultat

-6.837'

Aktiver

3.401'

Kortfristede aktiver

1.967'

Egenkapital

939'

Afkastningsgrad

-196 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

80 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.05.2019
2017
28.05.2018
2016
16.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.191.171-9.596-14.821-10.027-12.647-2.990-774.188-4.121.616
Resultat af primær drift-6.656.769-172.0340-10.027-12.188-10.327-6.083.868-7.606.097
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter6750005921.920012.118
Finansieringsomkostninger-80.9400000000
Andre finansielle omkostninger0-51.268-50.586-50.011-156.895-15.814-491.034-33.488
Resultat før skat-6.737.034-223.302-65.407-60.038-169.024-5.798-7.552.468-7.440.527
Resultat-6.836.92935.107-30.386-23.167-124.545-5.798-7.175.974-6.426.011
Forslag til udbytte00000-10.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.05.2019
2017
28.05.2018
2016
16.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0368.010000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.954.122475.89814.39013.20844.58189.612605.0461.348.387
Likvider12.632194.6519537.0797.02711.55701.370
Kortfristede aktiver1.966.7541.038.55915.34320.28751.608314.082605.0461.349.757
Immaterielle aktiver og goodwill000009.39204.317.512
Finansielle anlægsaktiver00000845.8580977.566
Materielle aktiver1.434.70900001.77266.41498.862
Langfristede aktiver1.434.7090000857.02266.4145.393.940
Aktiver3.401.4631.038.55915.34320.28751.6081.171.104671.4606.743.697
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.05.2019
2017
28.05.2018
2016
16.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte0000010.00000
Egenkapital939.415276.344-3.358.763-3.328.377-3.305.2101.100.110-3.387.0123.788.962
Hensatte forpligtelser000004.43500
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser222.70516.8628.6258.5018.37517200
Kortfristede forpligtelser2.462.048762.2153.374.1063.348.6643.356.81866.5594.058.4722.954.735
Gældsforpligtelser2.462.048762.2153.374.1063.348.6643.356.81866.5594.058.4722.954.735
Forpligtelser2.462.048762.2153.374.1063.348.6643.356.81866.5594.058.4722.954.735
Passiver3.401.4631.038.55915.34320.28751.6081.171.104671.4606.743.697
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.05.2019
2017
28.05.2018
2016
16.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -195,7 %-16,6 %Na.-49,4 %-23,6 %-0,9 %-906,1 %-112,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -727,8 %12,7 %0,9 %0,7 %3,8 %-0,5 %211,9 %-169,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.-172,5 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -8.224,3 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 27,6 %26,6 %-21.891,2 %-16.406,5 %-6.404,5 %93,9 %-504,4 %56,2 %
Likviditetsgrad 79,9 %136,3 %0,5 %0,6 %1,5 %471,9 %14,9 %45,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Villa Canada Copenhagen A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har et udskudt skatteaktiv på 2. 891 t. kr. , der udgøres af forskelsværdier på aktiver såvel som passiver. I beløbet indgår et skattemæssigt underskud til fremførsel, underskuddet udgør 13. 042 t. kr. før udnyttelse i sambeskatning svarende til en skatteværdi på 2. 869 t. kr. Da der er usikkerhed forbundet med tidspunkt for udnyttelse, herunder om underskuddet vil blive udnyttet i sambeskatningskredsen, er det udskudte skatteaktiv ikke indregnet. Evt. udnyttelse af selskabets skattemæssige underskud kan derfor først endeligt opgøres når hele sambeskatningsindkomsten er opgjort.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Villa Canada Copenhagen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabet har i indeværende år påbegyndt aktivitet som et eksklusiv overnatningssted.