Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.001

Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.731

Aktiver

85.020

Kortfristede aktiver

85.020

Egenkapital

77.020

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
10.07.2021
2019
22.06.2020
2018
30.05.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
2015
15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.001000
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter3.2703.1443.0232.907
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat03.1443.0232.907
Resultat-4.7313.1443.0232.907
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
10.07.2021
2019
22.06.2020
2018
30.05.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
2015
15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 85.02081.75178.60775.584
Likvider0000
Kortfristede aktiver85.02081.75178.60775.584
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver85.02081.75178.60775.584
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
10.07.2021
2019
22.06.2020
2018
30.05.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
2015
15.06.2016
Forslag til udbytte0000
Egenkapital77.02081.75178.60775.584
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser8.000000
Gældsforpligtelser8.000000
Forpligtelser8.000000
Passiver85.02081.75178.60775.584
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.03.2022
2020
10.07.2021
2019
22.06.2020
2018
30.05.2019
2017
13.06.2018
2016
13.06.2017
2015
15.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -6,1 %3,8 %3,8 %3,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 90,6 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 1.062,8 %Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION NEUSTADT ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION NEUSTADT ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vallensbæk, den 17. maj 2023 Direktion Christian Rytt Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION NEUSTADT ApS.