Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-99.476

Primær drift
Na.
Årets resultat

-690'

Aktiver

16.034'

Kortfristede aktiver

16.034'

Egenkapital

15.142'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
22.06.2021
2019
19.06.2020
2018
12.06.2019
2017
24.05.2018
2016
12.06.2017
2015
24.05.2016
Nettoomsætning054.36067.95040.77054.360
Bruttoresultat-99.47637.992000000
Resultat af primær drift003.465.462732.490-129.346245.187-457.488-113.176
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter491.2255.356.191648.309718.199246.881844.595210.303930.049
Finansieringsomkostninger-1.074.814-12.652-104.929-2.403-205.628-2.774-292.863-3.372
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-683.0657.828.5554.008.8421.448.286-88.0931.087.008-540.048813.501
Resultat-689.6437.548.8703.904.4101.284.294-102.666915.422-509.716603.960
Forslag til udbytte-1.870.000-1.436.000-3.600.000-490.000-525.000-548.000-103.400-300.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
22.06.2021
2019
19.06.2020
2018
12.06.2019
2017
24.05.2018
2016
12.06.2017
2015
24.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.621.0368.218.046448.045511.911538.776523.370592.454104.109
Likvider1.230.6953.301.9431.164.823209.101404.356112.2824.638.791117.638
Kortfristede aktiver16.034.45618.206.8067.839.3383.228.2573.035.8223.199.0578.711.1704.392.143
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver005.940.5987.064.5886.451.3946.773.307379.9615.386.832
Materielle aktiver0000074.666149.333224.000
Langfristede aktiver005.940.5987.064.5886.451.3946.847.973529.2945.610.832
Aktiver16.034.45618.206.80613.779.93610.292.8459.487.21610.047.0309.240.46410.002.975
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
22.06.2021
2019
19.06.2020
2018
12.06.2019
2017
24.05.2018
2016
12.06.2017
2015
24.05.2016
Forslag til udbytte1.870.0001.436.0003.600.000490.000525.000548.000103.400300.000
Egenkapital15.141.58417.267.22713.318.3579.903.9479.144.6529.795.3188.983.2969.793.012
Hensatte forpligtelser13.6497.0714.8781.95400012.320
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.50012.50012.50012.50012.50012.50012.50012.500
Kortfristede forpligtelser879.223932.508456.701386.944342.564251.712257.168197.643
Gældsforpligtelser879.223932.508456.701386.944342.564251.712257.168197.643
Forpligtelser879.223932.508456.701386.944342.564251.712257.168197.643
Passiver16.034.45618.206.80613.779.93610.292.8459.487.21610.047.0309.240.46410.002.975
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
22.06.2021
2019
19.06.2020
2018
12.06.2019
2017
24.05.2018
2016
12.06.2017
2015
24.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.25,1 %7,1 %-1,4 %2,4 %-5,0 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.2.362,6 %-151,1 %2.245,3 %-937,7 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,6 %43,7 %29,3 %13,0 %-1,1 %9,3 %-5,7 %6,2 %
Payout-ratio -271,2 %19,0 %92,2 %38,2 %-511,4 %59,9 %-20,3 %49,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.3.302,7 %30.482,3 %-62,9 %8.838,8 %-156,2 %-3.356,3 %
Soliditestgrad 94,4 %94,8 %96,7 %96,2 %96,4 %97,5 %97,2 %97,9 %
Likviditetsgrad 1.823,7 %1.952,5 %1.716,5 %834,3 %886,2 %1.270,9 %3.387,3 %2.222,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B. Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Jesper Frederiksen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, som driver virksomhed indenfor ventilations- og kølebranchen og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere bestemmelse, ligesom selskabets formål er at drive sådan virksomhed. Det er ligeledes selskabets formål at investere i værdipapirer og fast ejendom.