Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-9.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat00000000
Resultat af primær drift0000000-76.793
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000-70.293
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat0000000-76.793
Resultat0000000-76.793
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver00000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver00000000
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-9.000-9.000-9.000-9.000-9.000-9.000-9.000-9.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser9.0009.0009.0009.0009.0009.0009.0009.000
Gældsforpligtelser9.0009.0009.0009.0009.0009.0009.0009.000
Forpligtelser9.0009.0009.0009.0009.0009.0009.0009.000
Passiver00000000
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.853,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-03
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for BRDR. LAURITSEN HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.