Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

1.250

Primær drift

1.250

Årets resultat

838

Aktiver

43.224

Kortfristede aktiver

43.224

Egenkapital

-133'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

-307 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.250-11.475244.05600000
Resultat af primær drift1.250-11.475172.887-92.25817.936167.820-157-60.187
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000260.0680
Finansieringsomkostninger-176-361-4.846-9.049-9.578-8.147-16.93427.948
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.074-11.836168.041-101.3078.358159.673242.977-88.135
Resultat838-7.773128.739-80.3583.914129.177182.156-70.293
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.33043.24236.95276.254115.30559.74992.120152.941
Likvider8948.258143.46200000
Kortfristede aktiver43.22451.500180.41476.254115.30559.74992.120152.941
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver43.22451.500180.41476.254115.30559.74992.120152.941
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-132.893-133.731-125.958-254.697-174.339-178.253-307.430-489.586
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0007.67000
Kortfristede forpligtelser176.117185.231306.372330.951289.644238.002399.550642.527
Gældsforpligtelser176.117185.231306.372330.951289.644238.002399.550642.527
Forpligtelser176.117185.231306.372330.951289.644238.002399.550642.527
Passiver43.22451.500180.41476.254115.30559.74992.120152.941
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.05.2022
2020
05.04.2021
2019
04.07.2020
2018
23.04.2019
2017
01.06.2018
2016
24.05.2017
2015
23.06.2016
Afkastningsgrad 2,9 %-22,3 %95,8 %-121,0 %15,6 %280,9 %-0,2 %-39,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,6 %5,8 %-102,2 %31,6 %-2,2 %-72,5 %-59,3 %14,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 710,2 %-3.178,7 %3.567,6 %-1.019,5 %187,3 %2.059,9 %-0,9 %215,4 %
Soliditestgrad -307,5 %-259,7 %-69,8 %-334,0 %-151,2 %-298,3 %-333,7 %-320,1 %
Likviditetsgrad 24,5 %27,8 %58,9 %23,0 %39,8 %25,1 %23,1 %23,8 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-03
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for HBNORTH ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.