Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-69.975

Årets resultat

-89.469

Aktiver

2.983'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

959'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.05.2021
2019
28.05.2020
2018
15.02.2019
2017
01.06.2018
2016
08.02.2017
2015
13.01.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-69.975-28.175-1.054.07500000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00-1.039.2001.039.200000623.039
Finansielle indtægter06592.236928027.31015.683125.025
Finansieringsomkostninger-19.494-11.5950-25-66-16.42011.21781.611
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-89.469-39.111-1.051.839998.853-29.116-17.137-23.371617.453
Resultat-89.469-39.111-1.051.839998.853-29.116-17.137-23.801616.917
Forslag til udbytte0000-108.00000-230.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.05.2021
2019
28.05.2020
2018
15.02.2019
2017
01.06.2018
2016
08.02.2017
2015
13.01.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 50050.000275.885100.000109.082510.7475.81011.746
Likvider9.0192.0741.8601.735144.64922.10010.73641.194
Kortfristede aktiver0000000657.185
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.973.0601.723.5601.000.0002.262.8491.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.973.0601.723.5601.000.0002.262.8491.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Aktiver2.982.5791.775.6341.277.7452.364.5841.253.7311.532.8471.403.3841.657.185
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.05.2021
2019
28.05.2020
2018
15.02.2019
2017
01.06.2018
2016
08.02.2017
2015
13.01.2016
Forslag til udbytte0000108.00000230.000
Egenkapital959.1651.048.6341.087.7452.139.5841.248.7311.277.8471.398.3841.652.185
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.00000
Kortfristede forpligtelser2.023.414727.000190.000225.0005.000255.0005.0005.000
Gældsforpligtelser2.023.414727.000190.000225.0005.000255.0005.0005.000
Forpligtelser2.023.414727.000190.000225.0005.000255.0005.0005.000
Passiver2.982.5791.775.6341.277.7452.364.5841.253.7311.532.8471.403.3841.657.185
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.05.2021
2019
28.05.2020
2018
15.02.2019
2017
01.06.2018
2016
08.02.2017
2015
13.01.2016
Afkastningsgrad -2,3 %-1,6 %-82,5 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,3 %-3,7 %-96,7 %46,7 %-2,3 %-1,3 %-1,7 %37,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-370,9 %Na.Na.37,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -359,0 %-243,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 32,2 %59,1 %85,1 %90,5 %99,6 %83,4 %99,6 %99,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.13.143,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JNM Holding, Ålborg ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets kapitalandel består af ejerandel af Venue Manager A/S koncernen, der er udviklingsselskab inden for oplevelsesindustrien. Oplevelsesindustrien har været hårdt påvirket af COVID-19 pandemien. Den bogførte værdi af kapitalandelen er væsentligt højere end værdien ved indregning af en andel af den bogførte egenkapital i Venue Manager A/S. Der er ikke nedskrevet herpå, idet det er ledelsens opfattelse, at værdien af selskabet ikke er under den bogførte værdi, ligesom selskabet har investeret yderligere i selskabet. Det er dog fortsat vores opfattelse, at der kan være en vis usikkerhed forbundet med aktiernes værdi.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for JNM Holding, Ålborg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er investering i kapitalandele samt formuepleje.