Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.696

Primær drift

-1.696

Årets resultat

6.580

Aktiver

201'

Kortfristede aktiver

201'

Egenkapital

179'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.06.2022
2020
07.06.2021
2019
01.07.2020
2018
31.05.2019
2017
15.05.2018
2016
01.06.2017
2015
19.05.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-1.696-3.158289-993-1.020-1.19100
Resultat af primær drift-1.696-3.158289-993-1.020-1.19100
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter14.9579.27929.46513.0282.99010.2826.3391.298
Finansieringsomkostninger-4.349-22800-6.134000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat8.9125.89331.58511.265202.908253.28718.417-1.326
Resultat6.5804.01524.9819.549202.855251.26717.031-1.610
Forslag til udbytte0000-54.000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.06.2022
2020
07.06.2021
2019
01.07.2020
2018
31.05.2019
2017
15.05.2018
2016
01.06.2017
2015
19.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.592111.094104.641131.730122.028000
Likvider94.87231.27250.84828.212132.662229.94519.29118.715
Kortfristede aktiver201.270235.755237.052208.318296.776278.16558.26752.271
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0000041.86747.67135.594
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver0000041.86747.67135.594
Aktiver201.270235.755237.052208.318296.776320.032105.93887.865
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.06.2022
2020
07.06.2021
2019
01.07.2020
2018
31.05.2019
2017
15.05.2018
2016
01.06.2017
2015
19.05.2016
Forslag til udbytte000054.000000
Egenkapital179.451230.071226.056201.075295.526295.57196.00478.973
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser21.8195.68410.9967.2431.25024.4619.9348.892
Gældsforpligtelser21.8195.68410.9967.2431.25024.4619.9348.892
Forpligtelser21.8195.68410.9967.2431.25024.4619.9348.892
Passiver201.270235.755237.052208.318296.776320.032105.93887.865
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.06.2022
2020
07.06.2021
2019
01.07.2020
2018
31.05.2019
2017
15.05.2018
2016
01.06.2017
2015
19.05.2016
Afkastningsgrad -0,8 %-1,3 %0,1 %-0,5 %-0,3 %-0,4 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,7 %1,7 %11,1 %4,7 %68,6 %85,0 %17,7 %-2,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.26,6 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -39,0 %-1.385,1 %Na.Na.-16,6 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 89,2 %97,6 %95,4 %96,5 %99,6 %92,4 %90,6 %89,9 %
Likviditetsgrad 922,5 %4.147,7 %2.155,8 %2.876,1 %23.742,1 %1.137,2 %586,5 %587,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Nyegård Invest ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.   Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.   Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.