Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-15.188

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.418'

Aktiver

3.113'

Kortfristede aktiver

2.363'

Egenkapital

3.104'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.05.2021
2019
26.05.2020
2018
25.04.2019
2017
28.05.2018
2016
09.02.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.188-14.813-10.313-9.3750000
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter129.734403.697771.6361.130.424106.3991.017.415256.9689.158.824
Finansieringsomkostninger0000-550.658-86.092-117.370-150.213
Andre finansielle omkostninger-1.532.909-3.868-39.810-261.0000000
Resultat før skat-1.418.363118.108721.513860.049-454.608818.046112.4118.997.486
Resultat-1.418.32336.840673.422730.469-456.210653.329112.4118.986.881
Forslag til udbytte-200.000-300.000-300.000-250.000-2.900.000-500.000-5.500.000-101.200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.05.2021
2019
26.05.2020
2018
25.04.2019
2017
28.05.2018
2016
09.02.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.20123.00072.8740225.000225.000225.000401.285
Likvider1.983886.423151.0001.228.387306.4501.115.1416.291.399409.525
Kortfristede aktiver2.363.1183.460.7761.320.7191.228.3877.182.0638.385.30013.033.7507.172.361
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver750.0001.410.0003.775.9644.275.93850.000005.860.427
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver750.0001.410.0003.775.9644.275.93850.000005.860.427
Aktiver3.113.1184.870.7765.096.6835.504.3257.232.0638.385.30013.033.75013.032.788
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.05.2021
2019
26.05.2020
2018
25.04.2019
2017
28.05.2018
2016
09.02.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte200.000300.000300.000250.0002.900.000500.0005.500.000101.200
Egenkapital3.103.5164.821.8395.084.9995.051.5577.221.0888.177.29813.023.96913.012.758
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser9.60248.93711.684452.76810.975208.0029.78120.030
Gældsforpligtelser9.60248.93711.684452.76810.975208.0029.78120.030
Forpligtelser9.60248.93711.684452.76810.975208.0029.78120.030
Passiver3.113.1184.870.7765.096.6835.504.3257.232.0638.385.30013.033.75013.032.788
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
05.05.2021
2019
26.05.2020
2018
25.04.2019
2017
28.05.2018
2016
09.02.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -45,7 %0,8 %13,2 %14,5 %-6,3 %8,0 %0,9 %69,1 %
Payout-ratio -14,1 %814,3 %44,5 %34,2 %-635,7 %76,5 %4.892,8 %1,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,7 %99,0 %99,8 %91,8 %99,8 %97,5 %99,9 %99,8 %
Likviditetsgrad 24.610,7 %7.071,9 %11.303,7 %271,3 %65.440,2 %4.031,4 %133.255,8 %35.808,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Gusko Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Årsrapporten er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets aktiviteter består i besiddelse af kapitalandele samt værdipapirer. 0