Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

3.255'

Primær drift

1.555'

Årets resultat

975'

Aktiver

48.222'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

27.409'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.12.2020
2018
08.10.2019
2017
14.11.2018
2016
28.11.2017
2015
18.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.254.8263.198.0793.135.3183.088.5583.140.2293.096.534
Resultat af primær drift1.554.826398.0793.275.3182.528.55803.096.534
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter0-2000466.898
Finansieringsomkostninger-304.621-362.026-411.641-477.688-547.507599.546
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.250.20536.0512.863.6772.050.8702.592.7222.963.886
Resultat975.15928.1202.233.6621.599.6892.022.3382.311.849
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.12.2020
2018
08.10.2019
2017
14.11.2018
2016
28.11.2017
2015
18.10.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.8041.84412.02341.33755.63012.998
Likvider501.106104.52034.5824.6224.9911.737
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver47.708.75049.408.75052.208.75052.068.75052.628.75052.628.750
Langfristede aktiver47.708.75049.408.75052.208.75052.068.75052.628.75052.628.750
Aktiver48.221.66049.515.11452.255.35552.114.70952.689.37152.643.485
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.12.2020
2018
08.10.2019
2017
14.11.2018
2016
28.11.2017
2015
18.10.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital27.408.66126.433.50326.405.38224.171.72022.572.03120.549.693
Hensatte forpligtelser5.521.5075.607.5565.935.8465.616.9385.452.6375.159.343
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser57.81421.07927.89071.77211.0538.388
Kortfristede forpligtelser6.639.0727.387.3398.420.6909.738.28610.697.32211.609.643
Gældsforpligtelser15.291.49217.474.05519.914.12722.326.05124.664.70326.934.449
Forpligtelser15.291.49217.474.05519.914.12722.326.05124.664.70326.934.449
Passiver48.221.66049.515.11452.255.35552.114.70952.689.37152.643.485
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.12.2020
2018
08.10.2019
2017
14.11.2018
2016
28.11.2017
2015
18.10.2016
Afkastningsgrad 3,2 %0,8 %6,3 %4,9 %Na.5,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,6 %0,1 %8,5 %6,6 %9,0 %11,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 510,4 %110,0 %795,7 %529,3 %Na.-516,5 %
Soliditestgrad 56,8 %53,4 %50,5 %46,4 %42,8 %39,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Station 2 Hobro A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B false true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-10-06
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Ejendommenes værdi er fastlagt på basis af en beregnet kapitalværdi. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig og en investors rentekrav ændres, eller ejendommenes forhold i øvrigt ændres, kan ejendommenes værdi tilsvarende ændre sig.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Station 2 Hobro A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er drift og udlejning af investeringsejendomme.