Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-10.136

Primær drift

-34.622

Årets resultat

-27.625

Aktiver

127'

Kortfristede aktiver

40.514

Egenkapital

-17.962

Afkastningsgrad

-27 %

Soliditetsgrad

-14 %

Likviditetsgrad

28 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
03.12.2019
2017
06.12.2018
2016
11.12.2017
2015
02.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.136-14.578-2.654-6.400-8.993-15.200
Resultat af primær drift-34.622-33.379-2.654-6.400-8.993-15.200
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000100
Finansieringsomkostninger-1.231-2.4020000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-35.853-35.781-2.654-6.399-8.993-15.200
Resultat-27.625-25.837-2.060-4.991-7.013-11.856
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
03.12.2019
2017
06.12.2018
2016
11.12.2017
2015
02.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.17211.78835.63330.08852.42856.700
Likvider22.34247.97013.44119.4727.4236.839
Kortfristede aktiver40.51459.75849.07449.56059.85163.539
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver86.01794.0030000
Langfristede aktiver86.01794.0030000
Aktiver126.531153.76149.07449.56059.85163.539
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
03.12.2019
2017
06.12.2018
2016
11.12.2017
2015
02.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-17.9629.66335.50037.56042.55149.564
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser144.493144.09813.57412.00017.30013.975
Gældsforpligtelser144.493144.09813.57412.00017.30013.975
Forpligtelser144.493144.09813.57412.00017.30013.975
Passiver126.531153.76149.07449.56059.85163.539
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
03.12.2019
2017
06.12.2018
2016
11.12.2017
2015
02.12.2016
Afkastningsgrad -27,4 %-21,7 %-5,4 %-12,9 %-15,0 %-23,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 153,8 %-267,4 %-5,8 %-13,3 %-16,5 %-23,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.812,5 %-1.389,6 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -14,2 %6,3 %72,3 %75,8 %71,1 %78,0 %
Likviditetsgrad 28,0 %41,5 %361,5 %413,0 %346,0 %454,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BullTracker ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Bulltracker ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er udvikling og produktion af samt handel med produkter indenfor landbrugssektoren og hermed beslægtet virksomhed.