Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

646'

Primær drift

125'

Årets resultat

-40.513

Aktiver

453'

Kortfristede aktiver

453'

Egenkapital

277'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

258 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
19.10.2020
2018
11.09.2019
2017
05.10.2018
2016
11.10.2017
2015
05.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat646.204511.948557.111353.239631.440402.7710
Resultat af primær drift124.59233.749175.409-182.381432.372-114.2490
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.88258.0450033011.0210
Finansieringsomkostninger0000-64.70700
Andre finansielle omkostninger-171.977-1.393-2.844-37.8590-9940
Resultat før skat-45.50390.401172.565-220.240367.995-104.2220
Resultat-40.51379.186131.998-169.742278.213-82.9600
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
19.10.2020
2018
11.09.2019
2017
05.10.2018
2016
11.10.2017
2015
05.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 151.498145.105193.853229.6180423.2480
Likvider301.256165.868154.94111.846065.4490
Kortfristede aktiver452.754310.973348.794241.4640488.6970
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0164.9066.1376.137000
Materielle aktiver003.74719.527061.6070
Langfristede aktiver0164.9069.88425.664061.6070
Aktiver452.754475.879358.678267.1280550.3040
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
19.10.2020
2018
11.09.2019
2017
05.10.2018
2016
11.10.2017
2015
05.10.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital277.010317.523238.338106.3390166.0660
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.00014.18912.00012.340028.2640
Kortfristede forpligtelser175.744158.356120.340160.7890384.2380
Gældsforpligtelser175.744158.356120.340160.7890384.2380
Forpligtelser175.744158.356120.340160.7890384.2380
Passiver452.754475.879358.678267.1280550.3040
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
19.10.2020
2018
11.09.2019
2017
05.10.2018
2016
11.10.2017
2015
05.10.2016
Afkastningsgrad 27,5 %7,1 %48,9 %-68,3 %Na.-20,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -14,6 %24,9 %55,4 %-159,6 %Na.-50,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.668,2 %Na.Na.
Soliditestgrad 61,2 %66,7 %66,4 %39,8 %Na.30,2 %Na.
Likviditetsgrad 257,6 %196,4 %289,8 %150,2 %Na.127,2 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 for 1. Februar 2012 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er at udføre serviceopgaver.