Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-44.217

Primær drift

-44.217

Årets resultat

382'

Aktiver

2.967'

Kortfristede aktiver

1.520'

Egenkapital

1.954'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

150 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
2020
21.02.2021
2019
18.05.2020
2018
25.04.2019
2017
01.05.2018
2016
11.04.2017
2015
09.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-44.217-27.600-38.882-12.105-9.692-140-10.398-802
Resultat af primær drift-44.217-27.600-38.882-12.105-9.692-140-10.398-802
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 481.901347.623579.710219.732231.022000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-10.634-16.583-12.212-6.656-1.716-845-31-500
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat427.050303.440528.616200.971219.614104.49325.145360.988
Resultat382.236392.851434.166165.329156.32078.01043.768360.988
Forslag til udbytte000-100.000-100.000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
2020
21.02.2021
2019
18.05.2020
2018
25.04.2019
2017
01.05.2018
2016
11.04.2017
2015
09.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 001.008135.128350.0000073.757
Likvider1.520.423655.7201.072.554129.42551.190210.107180.7210
Kortfristede aktiver1.520.423655.7201.073.562264.553401.190560.107280.54973.757
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver764.818582.916735.293355.584595.131895.229708.631973.057
Materielle aktiver681.477681.477681.477681.477681.477000
Langfristede aktiver1.446.2951.264.3931.416.7701.037.0611.276.608895.2290973.057
Aktiver2.966.7181.920.1132.490.3321.301.6141.677.7981.455.336989.1801.046.814
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
2020
21.02.2021
2019
18.05.2020
2018
25.04.2019
2017
01.05.2018
2016
11.04.2017
2015
09.03.2016
Forslag til udbytte000100.000100.000000
Egenkapital1.953.7101.671.4731.378.6211.181.4421.116.113959.793978.3831.031.214
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.73120.00020.00010.0000000
Kortfristede forpligtelser1.013.008248.6401.111.711120.172561.685495.54310.79715.600
Gældsforpligtelser1.013.008248.6401.111.711120.172561.6850015.600
Forpligtelser1.013.008248.6401.111.711120.172561.6850015.600
Passiver2.966.7181.920.1132.490.3321.301.6141.677.7981.455.336989.1801.046.814
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
2020
21.02.2021
2019
18.05.2020
2018
25.04.2019
2017
01.05.2018
2016
11.04.2017
2015
09.03.2016
Afkastningsgrad -1,5 %-1,4 %-1,6 %-0,9 %-0,6 %0,0 %-1,1 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,6 %23,5 %31,5 %14,0 %14,0 %8,1 %4,5 %35,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.60,5 %64,0 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -415,8 %-166,4 %-318,4 %-181,9 %-564,8 %-16,6 %-33.541,9 %-160,4 %
Soliditestgrad 65,9 %87,1 %55,4 %90,8 %66,5 %65,9 %98,9 %98,5 %
Likviditetsgrad 150,1 %263,7 %96,6 %220,1 %71,4 %113,0 %2.598,4 %472,8 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Kloaknord Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-17
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Kloaknord Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Langholt, den 17. marts 2023 Direktion Palle Sørensen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Kloaknord Holding ApS.